آشنایی با ورزش بولینگ

آموزش رشته ورزشی بیلیارد
خرداد 30, 1401
دیدار رئیس هیات استان با رئیس محترم فدراسیون
شهریور 8, 1401

آشنایی با ورزش بولینگ

• بولینگ یک ورزش باستانی با چند هزار سال قدمت است. در گذشته، بولینگ در
کشورهای مختلف با قوانین متنوعی انجام می‌شده است. امروزه با یک سازمان‌دهی جهانی
و تاسیس فدراسیون‌های مختلف، ورزش بولینگ پیشرفت چشمگیری داشته است.
• بولینگ از جمله فعالیت‌های ورزشی است که به عنوان یک تفریح سالم و رقابت در بین
جوانان محبوبیت خاصی دارد.
• این ورزش اخیرا در کشور ما طرفداران زیادی پیدا کرده و بسیاری آن را به‌ صورت
حرفه‌ای دنبال می‌کنند. بولینگ از جنبه تفریحی بسیار مناسب است، چرا که هزینه‌های آن
ارزش لذت بردن از این ورزش را دارد. از طرفی، انجام آن به صورت گروهی و به همراه
خانواده نیز امکان پذیر است.
• بولینگ فعالیتی ورزشی یا تفریحی است که در آن فرد توپی را روی یک سطح صاف به
سمت اهدافی چوبی به نام پین پرتاب می کند.
3
Bowling is a target sport and recreational activity in
which a player rolls a ball toward pins (in pin bowling)
or another target (in target bowling). The term bowling
usually refers to pin bowling (most commonly ten-pin
bowling), though in the United Kingdom and
Commonwealth countries, bowling could also refer to
target bowling, such as lawn bowls.
4
بولینگ
فواید بولینگ چیست؟
وقتی شما توپ بولینگ را در دست هایتان می گیرید و راه می روید تا پین ها را بر روی زمین پخش کنید باید بدانید
اندام های تحتانی جسم تان قوی و ورزیده می شوند. همچنین وقتی که حین بازی بولینگ می خواهید توپ بولینگ را
پرتاب کنید باید بازوی خود را حرکت دهید که این امر باعث کشیدگی، منقبض شدن، ورزیدگی تاندون ها، رباط ها،
عضالت و مفصل های بازوهایتان می شود که این امر بهترین و اساسی ترین فایده این بازی برای بدن می باشد.
5
• تقویت عضالت
• كاهش وزن
• بهبود روابط اجتماعي
• كاهش خطر ابتال به بیماری ها
• رفع استرس و افسردگي
• بهبود سیستم قلبي- عروقي و سالمت قلب
• هماهنگي بین دست و چشم
6
خیلي از افراد فکر مي كنند بازی بولینگ برای كودكان مناسب
نیست و این بازی تنها برای بزرگساالن است درحالي كه اینطور
نیست. وقتي شما به سراغ بازی بولینگ برای كودكان تان همانند
خودتان مي روید باعث مي شود كه آن ها بتوانند انرژی های منفي
و اضافه خود را تخلیه كنند. در نهایت هم با ریختن پین ها شادی،
هیجان و اعتماد به نفس را تجربه خواهند كرد. بازی بولینگ برای
كودكان دارای فوایدی مي باشد:
بازی بولینگ
برای
کودکان
7
• بولینگ برای آموزش رنگ ها مفید است
• بولینگ قدرت لمس كردن و گرفتن را افزایش مي دهد
• بولینگ موجب جنب و جوش و تحرک كودک مي شود
• بولینگ برای بازی های گروهي بسیار عالي است
• بولینگ موجب افزایش تمركز و دقت مي شود
• بولینگ سبب رشد و هماهنگي مهارت های بدني مي شود
• بولینگ موجب پرورش عضالت انگشتان و مچ دست كودک مي
شود
• بولینگ در باال بردن اعتماد به نفس كودک بسیار موثر است
• بولینگ سبب رشد مهارت های اجتماعي كودک مي شود و حس
همکاری او را گسترش مي دهد
• بولینگ هماهنگي چشم و دست كودک را افزایش مي دهد
بازی بولینگ
برای
کودکان
8

تاریخچه بولینگ
The earliest known forms of bowling date back to
ancient Egypt, with wall drawings depicting bowling
being found in a royal Egyptian tomb dated to 5200 BC.
and miniature pins and balls in an Egyptian child’s
grave about 5200 BC. Remnants of bowling balls were
found among artifacts in ancient Egypt going back to
the Egyptian protodynastic period in 3200 BC. What is
thought to be a child’s game involving porphyry (stone)
balls, a miniature trilithon, and nine breccia-veined
alabaster vase-shaped figures—thought to resemble the
more modern game of skittles—was found in Naqada,
Egypt in 1895.
9
تاریخچه بولینگ
10
تاریخچه بولینگ
▸ Balls were made using the husks of grains, covered in a
material such as leather, and bound with string. Other balls
made of porcelain have also been found, indicating that
these were rolled along the ground rather than thrown due
to their size and weight. Some of these resemble the
modern-day jack used in target bowl games. Bowling games
of different forms are also noted by Herodotus as an
invention of the Lydians in Asia Minor.
▸ About 2,000 years ago, in the Roman Empire, a similar game
evolved between Roman legionaries entailing the tossing of
stone objects as close as possible to other stone objects,
which eventually evolved into Italian Bocce, or outdoor
bowling.
▸ Around 400 AD, bowling began in Germany as a religious
ritual to cleanse oneself from sin by rolling a rock into a club
(kegel) representing the heathen, resulting in bowlers being
called keglers 11
تاریخچه بولینگ
▸ تارخچه بولینگ با توجه به آنچه که امروزه شناخته می شود به دوران مصر باستان
بر می گردد. آثاری از توپ های باقی مانده از آن زمان در میان مصنوعات مصر
باستان )در حدود ۳۲۰۰ پیش از میالد( دیده می شود. برخی از این توپ ها با
پوست دانه هایی که روی آن ها با موادی مثل چرم ها و ریشه های مختلف
پوشیده شده بود تهیه می شدند. تقریباً ۲۰۰۰ سال پیش نیز بازی‌ای که به بولینگ
شباهت بسیاری داشت بین لژیونرهای روم شکل گرفت که در آن اشیای سنگی
باید ریخته می شدند. حدود ۴۰۰ سال قبل هم در آلمان مراسم مذهبی‌ای برگزار
می‌شد که در آن یک سنگ را به حرکت در‌ می‌آوردند و عقیده داشتند که باعث
پاک شدن گناهان می‌شود. این بازی در دانمارک با پرتاپ سنگی گرد از فاصله ۶۰
پایی )حدود ۱۸ متری( به سمت هدف های سنگی به جای پین انجام می‌گرفت.
این فاصله در واقع همان فاصله ۱۸ متری است که به عنوان اصل اول در بولینگ
۱۰ پین هم بکار می رود.
12
تاریخچه بولینگ
▸ مسابقات بولینگ نیز از کشور اسکاندیناوی در قاره اروپا شروع شد و بعدها
توسط نویسنده ای به نام واشنگتن ایرویک در کتاب مشهور به سوی هدف در
سال ۱۸۱۸ به شکل کنونی‌اش معرفی شد و باعث انتقال و رفتن این ورزش به
آمریکا شد. در حال حاضر در کشورهای مختلف قوانین و تجهیزات اولیه
بولینگ، ممکن است متفاوت باشد. در واقع علت و زمان تبدیل ۹ پین در اروپا
به ۱۰ پین در آمریکا، هنوز مشخص نیست. بولینگ در قرن ۱۹ شهرت بسیاری
پیدا کرد و برای اولین بار در شهر باوری آمریکا »انجمن ملی بولینگ« تاسیس
شد.
13
تاریخچه بولینگ
▸ Post-classical history
▸ In 1299, the oldest-surviving known bowling green for target style
bowling was built: Master’s Close (now the Old Bowling Green of the
Southampton Bowling Club) in Southampton, England, which is still in
use.
▸ In 1325, laws were passed in Berlin and Cologne that limited bets on lawn
bowling to five shillings.
▸ In 1366, the first official mention of bowling in England was made, when
King Edward III banned it as a distraction to archery practice.
▸ In the 15th–17th centuries, lawn bowling spread from Germany into
Austria, Switzerland, and the Low Countries, with playing surfaces made
of cinders or baked clay.
▸ In 1455, lawn bowling lanes in London were first roofed-over, turning
bowling into an all-weather game. In Germany, they were called
kegelbahns, and were often attached to guest houses.
▸ In 1463, a public feast was held in Frankfurt, Germany, with a dinner
followed by lawn bowling
14
تاریخچه بولینگ
15
تاریخچه بولینگ
▸ Modern history
▸ In the 16th to 18th centuries
▸ In 1511, English King Henry VIII was an avid bowler. He banned bowling
for the lower classes and imposed a levy for private lanes to limit them to
the wealthy. Another English law, passed in 1541 (repealed in 1845),
prohibited workers from bowling, except at Christmas, and only in their
master’s home and in his presence. In 1530, he acquired Whitehall Palace
in central London as his new residence, having it extensively rebuilt
complete with outdoor bowling lanes, indoor tennis court, and …
▸ Protestant Reformation founder Martin Luther set the number of pins
(which varied from 3 to 17) at nine.
[citation needed] He had a bowling lane built
next to his home for his children, sometimes rolling a ball himself.
16
تاریخچه بولینگ
▸ In 1609, Dutch East India Company explorer Henry Hudson discovered Hudson
Bay, bringing Dutch colonization to New Amsterdam (later New York);
Hudson’s men brought some form of lawn bowling with them.
▸ In 1617, English King James I published Declaration of Sports, banning
bowling on Sundays but permitting dancing and archery for those first attending
an Anglican service, outraging Puritans; it was reissued in 1633 by his
successor Charles I, then ordered publicly burned in 1643 by the Puritan
Parliament.
▸ In 1670, Dutchmen liked to bowl at the Old King’s Arms Tavern near modernday 2nd and Broadway in New York City.
▸ In 1733, Bowling Green in New York City was built on the site of a Dutch
cattle market and parade ground, becoming the city’s oldest public park to
survive to modern times.
17
تاریخچه بولینگ
18
تاریخچه بولینگ
▸ In the 19th century
▸ A painting from around 1810 shows British bowlers playing a
bowling sport outdoors. It shows a triangular formation of
ten pins chronologically before it appeared in the United
States.
▸ In 1819, New York writer Washington Irving made the first
mention of ninepin bowling in American literature in his
story Rip Van Winkle.
▸ Newspaper articles and advertisements at least as early as
1820 refer to “ten pin alleys”, usually in the context of a side
attraction to a main business or property as distinguished
from dedicated “bowling alley” establishments as presently
understood.
▸ On 1 January 1840, Knickerbocker Alleys in New York City
opened, becoming the first indoor bowling alley.
19
تاریخچه بولینگ
20
تاریخچه بولینگ
21
تاریخچه بولینگ
▸ In the 20th century
▸ In 1903, the English Bowling Association was founded by cricketer W. G. Grace.
On 1 January 2008, it merged with the English Women’s Bowling Association to
become Bowls England.
▸ In 1903, D. Peifer of Chicago, Illinois invented a handicap method for bowling.
▸ In 1905, Rubber Duckpin bowling was invented by Willam Wuerthele of
Pittsburgh, Pennsylvania, catching on in Quebec, Canada.
▸ The ABC initially used bowling balls made of Lignum vitae hardwood from the
Caribbean, which were eventually supplanted by the Ebonite rubber bowling ball
in 1905 and the Brunswick Mineralite rubber ball by 1909. Columbia Industries,
founded in 1960, was the first manufacturer to successfully use polyester resin
(“plastic”) in bowling balls. In 1980, urethane-shell bowling balls were introduced
by Ebonite.
▸ Rules for target bowls evolved separately in each of the other countries that
adopted the predominantly British game. In 1905, the International Bowling Board
was formed; its constitution adopted the laws of the Scottish Bowling Association,
with variations allowed at the individual country level.
▸ In September 1907, the Victorian Ladies’ Bowling Association was founded in
Melbourne, Victoria, Australia, becoming the world’s first women’s lawn bowling
association. 22
تاریخچه بولینگ
23
Dick Weber
Earl Anthony (1979)
تاریخچه بولینگ
▸ In the 21th century
▸ On 31 March 2004, Missy Bellinder (1981-) (later Parkin) became the first female
member of the PBA. The PBA had opened up its membership to women following
the 2003 demise of the PWBA. One year later, Liz Johnson became the first woman
to make the televised final round of a PBA Tour event.
▸ In 2004, the Brunswick Euro Challenge was founded for amateur and pro 10-pin
bowling players from Europe, Asia, and the U.S.
▸ On 24 January 2010, Kelly Kulick (1977-) became the first woman to win the PBA
Tournament of Champions and the first woman to win a PBA national tour event.
▸ In November 2012, after league bowling dropped from 80% to 20% of their business,
AMF Bowling Centers of Richmond, Virginia filed for Chapter 11 bankruptcy for the
second time (first in 2001), merging in 2013 with upscale New York-based bowling
center operator Bowlmor (which didn’t support league bowling) in an attempt to turn
league bowling around, growing from 276 centers in 2013 to 315 in 2015.
▸ In 2013, the PBA League was founded, composed of eight permanent 5-person
teams, with an annual draft.
▸ In 2015, the Professional Women’s Bowling Association (PWBA) was revived after a
12-year hiatus.
24
در ایران برای اولین بار در سال 1۳۳۵ اولین سالن بولینگ
در سعادت آباد با 1۲ الین به صورت غیر استاندارد راه
اندازی شد. چون این سالن بولینگ غیر اتوماتیک بود،
فردی كه پین بوی نامیده مي شد پین ها را جمع مي كرد و
سپس مي چید. باشگاه بولینگ عبدو نیز در اوایل سال
1۳4۲ با خطوط غیر استاندارد راه اندازی شد. همراه آن
بانک سپه نیز اقدام به راه اندازی باشگاه بولینگ كرد.
همچنین شركت نفت برای استفاده پرسنل شركت خود در
مناطق جنوب چند باشگاه بولینگ راه اندازی كرد.
25
تاریخچه
بولینگ
در
ایران
26
تاریخچه
بولینگ
ایران در سال 1۳4۸ به عضویت فدراسیون جهاني بولینگ درآمد.
شش سال بعد اولین مقام بین المللي این رشته توسط كامبیز كیاني
كه به مقام سوم جهاني نایل شد، به دست آمد.
در سال 1۳۵۳( 1۹۷4 میالدی( به دلیل اینکه ایران میزبان مسابقات
جام جهاني ورزش بولینگ بود، باشگاه پرسپولیس )عبدو( اقدام به
اتوماتیک كردن الین ها و راه اندازی ۸ الین اتوماتیک دیگر در
طبقه فوقاني آن مکان كرد. یک سال بعد باشگاه بولینگ دیگری با
۲0 الین كامالا اتوماتیک راه اندازی شد كه در آن زمان بزرگترین
سالن بولینگ آسیا محسوب مي شد اما متأسفانه در سال 1۳۵۸
دچار آتش سوزی شد و تجهیزات آن به كلي از بین رفت.
27
تاریخچه
بولینگ
در
ایران
در سال 1۳۶۷ سالن بولینگ پرسپولیس مجدداا پس از 10
سال تعطیلي دوباره بازگشایي شد و در سال 1۳۶۸ اولین
مسابقات بولینگ كشوری در آن برگزار شد. سال 1۹۹0
میالدی حضور ایران در مسابقات بین المللي در سطح
جهاني و آسیایي پررنگ تر شد و ایران توانست ساالنه یا
هر دو سال یک بار جایگاه خود را به عنوان عضو
كنفدراسیون آسیایي و جهاني ورزش بولینگ محکم تر
كند.
28
تاریخچه
بولینگ
در
ایران
از سال 1۳۸0 نیز فدراسیون این ورزش مهیج- به همراه
ورزش بیلیارد-، تاسیس شد و وضعیت بازیکنان حرفه ای
این ورزش بسیار بهتر شد. از سال 1۳۸۲ با كمک بخش
خصوصي و فدراسیون بولینگ باشگاه های متعددی راه
اندازی و شروع به كار كردند. در حال حاضر باشگاه های
بولینگ در اكثر استان ها و شهرهای ایران دایر مي باشند.
فدراسیون بولینگ، بیلیارد و بولس جمهوری اسالمي ایران
29
تاریخچه
بولینگ
در
ایران
وسایل و
تجهیزات
بولینگ
30

31
تجهیزات بولینگ به چهار بخش کلی تقسیم می شود؛
قسمت های فنی دستگاه ها، زیرسازی و روکش
خطوط بولینگ، تجهیزات و ادوات الکترونیکی و
امتیازدهی سیستم. بخش نشستن و انتظار مراجعه
کنندگان و دکوراسیون فضای داخلی سالن امتیازدهی
به هر باشگاه بولینگ بسته به این چهار نوع امکانات
است.

به ۱۰ هدف چوبی ای که در انتهای الین وجود دارند پین می گویند. این
پین ها به صورت عمودی، در ردیف های منظم پشت سر هم قرار
می گیرند.
جنس این پین ها در ابتدا فقط چوب بود ولی بعدها برای جلوگیری از
شکستگی، روی آنها الیه ای از فایبرگالس قرار دادند. این پین ها دارای
۲۵ سانتی متر ارتفاع و ۱ کیلو و ۳۸۰ گرم وزن هستند. پین هایی که
همه ی امتیازات شما بستگی به تعداد آنها دارد و شما در هر بار پرتاب در
بولینگ می توانید بریزید، به صورت مثلثی و به فاصله ۲۰ سانتی متری
از هم قرار می گیرند.
32
پین

33
پین

34

35
توپ بولینگ سه سوراخ روی سطح خود دارد تا ورزشکار
انگشت های خود را در آن فرو برده و آن را پرتاب كند.
36
توپ
تا
وزن آن ها از ۶
توپ های بولینگ سنگین هستند و
بنابراین
1۶ پوند مي باشد كه هر پوند 4۵0 گرم است.
۷00 گرم وزن
كیلو و
سبک ترین توپ های بولینگ ۲
برای انجام این ورزش باید دستاني قوی كه
دارند.
برای انتخاب توپ
آسیب دیده نباشند داشته باشید.
اندازه ی جای انگشتان آن
ورزش بولینگ به وزن توپ و
وزن توپ باید به گونه ای باشد كه بتوانید
دقت كنید.
سه
انگشتانتان باید به
اندازه ی
وزن آن را تحمل كنید و
كنید. سوراخ روی آن بخورد كه با كنترل بتوانید آن را پرتاب
37
توپ
الیه ی رویي توپ های بولینگ از پلي اتیلن مي باشد و در
مركز این توپ یک فرم استوانه ای شکل با جنسي شبیه به
گچ وجود دارد كه به چرخیدن آن كمک مي كند و به آن
جهت مي دهد. توپ هایي كه برای تفریح در بولینگ استفاده
مي شوند با توپ هایي كه برای انجام بولینگ حرفه ای استفاده
مي شوند متفاوت هستند. به توپ هایي كه برای انجام
بولینگ تفریحي به كار مي روند هاوس بال مي گویند. برای
انجام ورزش بولینگ حرفه ای، هر بازیکن مي تواند توپ
شخصي خود را داشته باشد.
38
توپ
39
توپ
به خاطر اینکه کفش های معمولی روی الین سر نمی خورند. و همچنین
کف سالن بولینگ را کثیف کرده و کیفیت آن را از بین می رود. ورزش
بولینگ نیاز به کفش مخصوص خود را دارد.
کفش بولینگ باید دارای یک کف چرمی باشد. بسته به اینکه چپ دست
یا راست دست هستید کف یک لنگه از کفش های بولینگ یک کفی دارد
تا روی الین سر بخورید و پرتاب خوبی داشته باشید.
کفش های حرفه ای بولینگ، این امکان را به شما می دهد که کفی
مخصوص آن را وقتی کهنه می شود عوض کرده و یک کفی چسبی
جدید چسباند.
40
کفش
41
کفش
هر سالن بولینگ تقریبا از 10 خط پرتاب یا ”الین“ تشکیل شده است.
در هر الین حداكثر چهار نفر مي توانند قرار بگیرند. كف سالن كامال
پاركت است. قسمت میاني الین تا یک سوم انتهایي را روغن مي زنند
تا توپ سر بخورد. دو قسمت كناری الین را كاتر یا جوب مي گویند كه
اگر توپ وارد آن ها شود به پین ها برخورد نخواهد كرد. به عالوه فلش
هایي هم كه كف الین وجود دارد برای هدف گیری بهتر است.
42
سالن
43
سالن
44
45
الین
الین، به مسیر صافی گفته
می شود که توپ بولینگ
آن قرار گرفته اند. می کند؛ و پین ها در انتها روی آن مسیر حرکت
قسمت های چوبی هم به
در دو طرف این
گاتر(
نام )
مسیر وجود دارند که اگر
توپی وارد این قسمت ها
به پین ها برخورد
شده و
تعلق نمی گیرد. نکند امتیازی به بازیکن
46
اپروچ و
خط
شروع اپروچ محوطه ای ۵/4 متری است که شما در آنجا می ایستید و توپ را پرتاب
می کنید. سطح اپروچ برخالف سطح الین، لیز و روغن کاری شده نیست. خط
شروع که به رنگ مشکی به چشم می خورد، جداکننده محوطه اپروچ از
محوطه الین است و بازیکن باید دقت کند که پایش از این خط عبور نکند
چون هم خیلی لیز و هم عبور از آن، در قوانین بولینگ خطا محسوب
می شود.
تعداد پین های ریخته شده، امتیارات در مانیتورها ضربه های زده شده و
سرعت توپی که پرتاب کردید را
و
نمایش می دهند. این موارد توسط
است ثبت می شود. دوربینی که باالی هر الین نصب شده
برای هر چهار نفری که در یک ردیف
ین
بازی می کنند، دو دوربین باالی ال
را انجام می دهند. نصب شده است که محاسبه این موارد
47
مانیتور
تیبل یک ست كامل است، شامل دستگاهي كه پین ها را
مي چیند، توپ ها را برمي گرداند و دستگاه دست خشک
كن مي شود. وقتي كه توپ را پرتاب مي كنید این دستگاه
توپ های ریخته شده را جمع مي كند و بعد از آن هم 10
پین جدید برایتان مي چیند. توپ را هم از زیر الین به
دستگاهي كه كنارتان است برمي گرداند. در انتهای تیبل
هم یک دستگاه با باد سرد تعبیه شده است تا وقتي هنگام
بازی دست تان عرق كرد با باد آن خشک كنید. دو نفر هم
همیشه مراقب این دستگاه ها مي باشند.
48
تیبل
این دستگاه برای افرادی که ورزش بولینگ را به صورت حرفه ای و به عنوان
ورزش دنبال می کنند کاربرد دارد. در بازی های حرفه ای هر کسی توپ
خودش را دارد و در ابتدا که توپ را خریداری می کنند هیچ سوراخی روی
توپ وجود ندارد و براساس اندازه انگشت شست و دو انگشت میانی، این
دستگاه و مته های مخصوصش سه سوراخ روی توپ ایجاد می کنند.
49
دستگاه
ویژه
سوراخ
کردن
توپ
ساک ورزشي جزو تجهیزاتي است كه با توجه به سلیقه و میزان
هزینه بازیکن مي تواند تهیه شود.
كیسه توپ جزو تجهیزاتي هست كه بازیکنان حرفه ای از آن
استفاده مي كنند.
50
کیسه
توپ
ساک
ورزشی
در ورزش بولینگ بیشترین آسیب ها و فشارها بر روی دستان
هست و باعث تغییر فرم آن ها بعد از مدت ها بازی و گاهي زخمي
شدن آن ها مي شود. برای این كه این زخم های كوچک بازی را
متوقف نکنند باند كوچکي را بر روی زخم مي گذارند و بعد
كلودیوم را كه مایعي الک مانند است بر روی آن مي مالند تا روی
زخم را بپوشاند.
51
کلودیوم
آشنایی با حرکات و مهارت ها
52
53
نکاتی برای شروع بولینگ
توپي با وزن مناسب انتخاب كنید
وزن ایده آل توپ بولینگ برای خانم ها حدود ۵ کیلو
و برای آقایان حدود ۶ یا ۷ کیلو است؛ با این حال وزن
توپ در مقایسه با اندازه حفره های انگشت روی آن،
اهمیت کمتری دارد. با این که توپ های با وزن باالتر
با قدرت بیشتری پین ها را می ریزند؛ اما اگر اندازه
سوراخ های روی آن مناسب انگشتانتان نباشد، احتمال
این که توپ از مسیر خارج شود و از محوطه ی الین
بیرون رود، زیاد است.
توپ را به نرمي پرتاب كنید
سعی کنید نیرو و قدرت خیلی زیادی در پرتاپ
توپ به خرج ندهید که در این صورت بر خالف آن
چه تصور می کنید پرتاب قدرتمند و مناسبی
نخواهید داشت و احتمال منحرف شدن توپ از
مسیر زیاد خواهد بود. این نکته از موارد پراهمیت
در آموزش بولینگ محسوب می شود. برای داشتن
پرتابی نرم و عالی، به چیزی بیشتر از کشیدن چند
نفس عمیق احتیاج دارید. برای این کار باید حرکت
دستی آونگ مانند و هماهنگ با حرکت بدن خود
داشته باشید.
54
سرعت مناسب پرتاب را پیدا كنید
اگر می خواهید قبل از پرتاب حرکتی آهسته داشته
باشید، توپ را مقداری باالتر نگه دارید. با این کار
حرکت دست شما با حرکت کل بدنتان هماهنگ
خواهد بود و چرخش دستی آهسته تر خواهید داشت.
اگر می خواهید قبل از پرتاب با سرعت باالیی قدم
بردارید، توپ را جایی در کنار ران یا کمر خود نگه
دارید. چون زمانی که با سرعت حرکت می کنید فرصت
اینکه یک چرخش کامل را با دستانتان انجام دهید
ندارید.
از روش های فني تر برای نگه داشتن توپ
استفاده كنید
توپی سبک انتخاب کنید. انگشت شست خود را بیرون
از توپ نگه دارید و سعی کنید با کف دست خود توپ
را کنترل کنید و با آن توپ را بچرخانید. با این روش
ساده، به راحتی می توانید پرتابی عالی داشته باشید.
شاید در ابتدا حس کنید که با این روش کنترل
کمتری روی توپ دارید، ولی بعد از چند دست بازی
کامال به آن عادت خواهید کرد و پرتاپ های قوس دار
فوق العاده ای خواهید داشت.
55
توپ بولینگ را از روی ریل برگشت بردارید. توپ را با هر دو دست بردارید،
بازو را خم کنید و به سمت مسیر ورودی بروید. بهتر است تا به مسیر
ورودی نرسیده اید انگشتان را داخل سوراخ های توپ بولینگ فرو نبرید
چون ممکن است مجبور شوید صبر کنید تا بازی بازیکن دیگری تمام شود.
اینکار باعث خستگی یا تعریق غیر ضروری انگشتان بخصوص انگشت شست
می شود.
نحوه گرفتن توپ بولینگ
56
نحوه گرفتن توپ بولینگ به شکل صحیح، یکی از مهم ترین موارد در آموزش بولینگ است.
شما تنها زمانی می توانید هدف گیری دقیقی داشته باشید که توپ را به طور صحیح با
انگشتان خود نگه دارید. یک توپ بازی بولینگ معمولی دارای ۳ سوراخ است که دو تای آنها
در کنار هم قرار گرفته اند و سوراخ سوم که معموال بزرگترین سوراخ نیز هست، زیر این دو
قرار دارد. دو سوراخی که در کنار هم قرار دارند برای گذاشتن انگشت وسط و انگشت حلقه
)انگشت سوم( شما می باشند و سوراخ بزرگتر نیز برای قرار دادن انگشت شست شما تعبیه
شده است. برای انتخاب توپ مناسب ابتدا انگشت شست خود را در حفره بزرگتر قرار دهید،
سپس دو انگشت وسط و سوم خود را روی دو سوراخ دیگر بگذارید، اگر تا بند دوم
انگشتانتان، روی سوراخ ها قرار گرفته باشند، در این صورت توپی متناسب با اندازه آن ها پیدا
کرده اید. انگشتانتان را تا جایی که سوراخ های روی توپ فضا دارند )تا بند دوم انگشت( وارد
کنید. این سوراخ ها نباید برای انگشتانتان خیلی تنگ یا گشاد باشند و اندازه ی آن ها باید
طوری باشد که بتوانند به راحتی درون آن ها قرار بگیرند.
نحوه گرفتن توپ بولینگ
57
نحوه گرفتن توپ بولینگ
58
الزم به ذکر است که این مدل از گرفتن توپ بولینگ، معمول ترین و استاندارد
ترین نحوه در آموزش بولینگ است که بیشترین کنترل بر روی توپ را به شما
خواهد داد و همینطور احتمال آسیب دیدن انگشتان هم در این حالت بسیار کم
خواهد بود.
البته بولینگ باز های حرفه ای انگشتان خود را مقدار کمتری وارد سوراخ ها
می کنند تا بتوانند در هنگام پرتاب، پیچ بهتری به توپ بدهند چون اگر توپ را با
انگشتانان خیلی سفت نگه دارید، نمی توانید راحت و مناسب توپ را رها کنید و
دقت پرتاب توپ نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. با این همه، اگر فردی
می خواهد به صورت جدی و حرفه ای این ورزش را دنبال کند، بایستی توپی
مخصوص، که کامال مناسب سایز دست و انگشتان اش است، تهیه کند.
نحوه هدف گیری پین ها
59
بعد از این که فرد توپ را به شکل صحیح در دست گرفت، زمان آن است که برای
زدن پین ها با یک هدف گیری خوب آماده شود.
دو روش کلی برای هدف گیری پین ها در آموزش بولینگ وجود دارد. یکی از
روش ها هدف قرار دادن خود پین هاست و دیگری هدف گرفتن عالئم پیکان
شکلی است که روی سطح الین )سطحی که توپ قبل از برخورد به پین ها روی
آن می لغزد( قرار دارند. افراد تازه کار اکثرا خود پین ها را هدف قرار می دهند. از
آن جایی که هدف نهایی زدن پین هاست، این مدل کامال طبیعی و مناسب است.
اما روش دیگر، یعنی هدف گیری عالئم جهت دار روی سطح، روشی کارآمد تر و
حرفه ای تر است و اکثر افراد با تجربه از این روش استفاده می کنند.
نحوه هدف گیری پین ها
60
این عالئم جهت دار بعد از خط شروع در امتداد سطح 4٫۵ متری محوطه ی الین
قرار دارند که اگر مورد هدف قرار داده شوند شانس برخورد توپ با پین ها، بسیار
بیشتر خواهد بود. دلیل این مورد هم کامال منطقی است، چون خود پین ها بسیار
دور تر و در فاصله ی حدود ۱۸ متری شما قرار دارند در حالی که این نشان های
پیکان شکل، بسیار به شما نزدیک تر هستند. زدن هدفی نزدیک تر، بسیار ساده
تر از زدن یک هدف دور است و اگر شما بتوانید پیکان مناسب را هدف قرار دهید،
به احتمال بسیار زیاد، توپ به مسیر خود ادامه خواهد داد و به پین ها اصابت
خواهد کرد.
بهترین نقطه برای هدف گیری
61
اگر در ابتداری راه یادگیری و آموزش بولینگ هستید، احتماال از ما خواهید پرسید که کدام
پیکان برای هدف گیری مناسب تر است؟ از آن جایی که افراد مختلف با روش های متفاوتی
هدف گیری می کنند و هر لین نیز شرایط خاص خود را دارد، جواب مشخصی برای این
سوال وجود ندارد. اگر بخواهید پرتاب مستقیمی داشته باشید و هدپین )پین اول( را بزنید،
مشخصا باید پیکان وسطی را هدف بگیرید. اما زدن هدپین گزینه چندان مناسبی نیست و
در اکثر موارد باعث ریختن همه پین ها نخواهد شد. بهترین حالت، دادن کمی زاویه به توپ
و زدن نقطه ای است که به نقطه پاکت معروف است و بیشترین امتیاز را برای شما به ارمغان
خواهد آورد. برای افراد راست دست این نقطه جایی بین پین ۱ و پین ۳ است و برای افراد
چپ دست بین پین ۱ و پین ۲ است. بنابرین بهترین مکان برای نشانه گیری کمی متمایل
به سمت راست پیکان وسط برای افراد راست دست و کمی متمایل به سمت چپ پیکان
وسط برای افراد چپ دست است.
62
بولینگ، زمان بندی و حفظ تعادل
در بولینگ مسیر ورودی به دو معنی بکار می رود :
قسمتی از مسیر اولیه قبل از خط شروع که می ایستید و توپ بولینگ را پرتاب می کنید. حرکات مشخصی است که در
این مسیر انجام می دهید و توپ را می چرخانید تا به طرف پین ها پرتاب کنید.
تعادل بدن در بولینگ
تعادل بدن در واقع یکی از مهمترین عوامل حساس و سرنوشت ساز در لحظه تحویل توپ بولینگ طی مسیر ورودی است.
تنظیم تعادل برای جلوگیری از سقوط شما الزم است اما باعث عدم کارایی در سه هدف اصلی مسیر ورودی می شود: هدف
اول تولید انرژی است که ضمن تنظیم مجدد تعادل در بازی انرژی هدر می رود و به توپ منتقل نمی شود.
هدف دوم هماهنگی حرکات پاندولی با قدم ها است. تا زمانیکه توپ را رها می کنید باید این حرکات هماهنگ و موزون
باشند. اگر دوباره تعادل برقرار کنید حساسیت زمان بهم ریخته و برای انتقال انرژی به توپ مجبورید آن را زودتر یا دیرتر از
موعد رها کنید که به پرتاب شما بستگی دارد.
هدف سوم نشانه گیری دقیق با توپ است. عدم تعادل و در واقع تغییر برای حفظ تعادل ممکن است شما را وادار کند
متمایل شوید یا کال باعث شود از مسیر منحرف شوید که در هر دو حالت شما را از نشانه گیری دقیق دور می کند و باعث
می شود توپ بولینگ را از سمت راست یا چپ نقطه مورد نظرتان رها کنید.
63
بنابراین رمز موفقیت در حرکات مسیر ورودی و تحول صحیح توپ و از بین بردن عدم تعادل در حرکاتی است که نیاز به
اصالح آگاهانه دارد. اما قبل از اینکه بتوانید عدم تعادل را از بین ببرید باید آنها را تشخیص دهید. مسئله این است که مغز
ما بخودی خود برای برقراری تعادل طراحی شده است.
بنابراین مجبور نیستیم به هر قدمی که بر می داریم فکر کنیم.
نحوه ایستادن قبل از پرتاب توپ
64
برای برای اینکه بتوانید به درستی با توپ حرکت کنید و پرتاب خوبی داشته باشید، باید
نحوه درست ایستادن با توپ بولینگ را فرا بگیرید. اگرچه قانون مشخصی برای مکان
ایستادن شما وجود ندارد و شما آزادید هر جایی در محوطه ی اپروچ )جایی که بولینگ
باز در آن میایستد و توپ را پرتاب می کند( بایستید، اما برای اینکه بتوانید در لحظه
مناسب و درست قبل از الین خطا توپ را رها کنید، باید در فاصله ی مناسبی حرکت
خود را شروع کنید. برای این کار به ته محوطه اپروچ بروید و پشت به پین ها در فاصله ی
۵ سانتی متری از الین خطا بایستید. سپس 4 یا ۵ قدم بردارید. نقطه ای که به آن
می رسید، بهترین مکان برای شروع حرکت برای پرتاب توپ است. حالت ایستادن شما
باید کامال عادی و با کنترل باشد. بهتر است زانوهای خود را کمی خم کنید و سر خود را
کامال باال نگه دارید.
نحوه ایستادن قبل از پرتاب توپ
65
توپ را باید در نزدیکی کمر خود نگه دارید، اگرچه مکان دقیق نگه داشتن توپ کمی به
خود بولینگ باز بستگی دارد. اگر خواستید می توانید توپ را کمی باالتر بگیرید اما نباید
توپ را در عرض شانه های خود نگه دارید. همینطور هیچ گاه نباید توپ را پایین تر از
سطح کمر خود نگه دارید. همچنین اگر راست دست هستید حتما توپ را در سمت
راست بدن خود، و اگر چپ دست هستید توپ را در سمت چپ بدن خود نگه دارید. نگه
داشتن توپ در مرکز بدن ایده چندان خوبی نیست.
نحوه ایستادن قبل از پرتاب توپ
66
نحوه حرکت کردن با توپ
67
بعد از اینکه فرا گرفتید که چه مکانی برای ایستادن با توپ مناسب تر است و نحوه صحیح
گرفتن توپ بازی بولینگ چگونه است، باید چگونگی قدم برداشتن و حرکت دادن دستتان
برای پرتاب توپ را یاد بگیرید. یکی از اولین مواردی که در آموزش بولینگ مورد توجه قرار
می گیرد این است که قبل از پرتاب باید چند قدم با توپ بردارید. برداشتن 4 یا ۵ قدم قبل از
پرتاب توپ روش معمول و استاندارد بولینگ است. با این که هر دو روش کامال معمول و
مناسب هستند ولی روش 4 قدمی برای افراد تازه کار آسان تر و معمول تر است. در یک حرکت
4 قدمی، اولین قدم همیشه با پای موافق با دستی که توپ را پرتاب می کند، شروع می شود و
در این قدم دستی که توپ را حمل می کند به سمت جلو برده می شود. سپس دست ها به
صورت آونگی در 4 قدم به صورت منظم به حرکت در می آیند و در قدم چهارم پای مخالف
جلو آمده و شست از حفره ی روی توپ بیرون آورده می شود. حفظ تعادل هم یکی از اساسی
ترین موارد در آموزش بولینگ است و مهم ترین اصل در حرکت برای پرتاب توپ است.
نحوه پرتاب
68
روش های متفاوتی برای پرتاب توپ در آموزش بولینگ وجود دارد و نوع رها کردن توپ به
اندازه ی پیچی که قصد دارید به توپ بدهید، بستگی دارد. برای پرتاب توپ نباید به دست
خود سرعت بدهید و باید اجازه بدهید که دستتان به صورت طبیعی و کامال کنترل شده
حرکت کند. همچنین پیچ دادن به توپ به حرکت مچ وابسته نیست و اصلی ترین عامل برای
قوس دادن به توپ انگشتانتان هستند. با جلو و عقب کردن مچ دستتان در زمان حمل کردن
یک جسم تقریبا ۷ کیلویی، ممکن است آسیب های جدی به خود وارد کنید. در هنگام پرتاب
ابتدا باید شست خود را از توپ خارج کنید. انگشت شست خود را به صورت خمیده درون
حفره نگه ندارید تا هنگام خروج، شستتان به راحتی بیرون بیاید. دو انگشت دیگر مسئول پیچ
دادن به توپ خواهند بود و باید به مقدار کمی در جهت موافق با دستی که توپ را پرتاب
می کند، چرخش داده شوند و سپس از توپ خارج شوند. پس از رها کردن توپ، قسمت روی
دست باید به سمت باال باشند و در امتداد با توپ به حرکت خود ادامه دهد.
آشنایی با برخی از قوانین و مقررات
69
70
امتیاز دهی این ورزش خودکار بوده و به کمک دوربین و توسط نرم افزار انجام می شود. حدود ۳ ثانیه پس از عبور توپ از
جلوی سنسور توپ، عکسی توسط دوربین گرفته می شود. به کمک تکنیک های پردازش تصویر تعداد پین های ریخته
شده شمارش می شود، سپس توسط نرم افزار، عملیات محاسبه امتیاز صورت می گیرد.
هر پین افتاده یک امتیاز دارد. چنانچه در یک ضرب تمام پین ها ریخته شود امتیاز ۲ ضرب بعدی، ۲ برابر محاسبه می
شود )حالت استرایک(. اگر در ۲ ضرب پین ها ریخته شود، امتیاز ضرب بعدی ۲ برابر محاسبه می شود )حالت اسپر(.
امتیازدهی: در هر بازی هر بازیکن ده فریم را بازی می کند و هر فریم دو ضربه دارد )به جز فریم ۱۰ که در حالتی خاص
سه ضربه دارد( و بازیکن سعی می کند که در هر ضربه همه پین ها را با توپ بزند.
71
نحوه چینش پین ها
پین ها به صورت یک مثلث متساوی
االضالع و در چهار ردیف چیده
می شوند. هر پین شماره مخصوص به
خود را دارد. پین شماره یک در نوک
مثلث و پین های بعدی به ترتیب
شماره، از چپ به راست، با فاصله کم
کنار یکدیگر قرار می گیرند.
72
روش پرتاب توپ بولینگ
روش پرتاب توپ بدین صورت است که بازیکن باید پشت خط شروع قرار بگیرد و تا
خطی که به آن ”خط شروع“ گفته می شود گام بردارد، سپس توپ را بر روی زمین
پرتاب کند. فاصله گام برداشتن ۵ متر است و بازیکن باید توجه کند که هیچ یک از
پاها بر روی خط شروع قرار نگیرد، وگرنه حرکت خطا محسوب شده و امتیازی در نظر
گرفته نمی شود.
73
مدت مسابقه بولینگ
بولینگ در ۱۰ نوبت انجام می شود. به هر نوبت یک فریم گفته می شود. در هر
نوبت بازیکن می تواند دو بار توپ را برای انداختن تمام پین ها پرتاب کند.
74
آشنایی با اصطالحات و واژه ها
استرایک )strike)
دستگاه مکانیکی قرار دهنده پین ها در ابتدای هر فریم، ده
پین را در محل های خود قرار می دهد. اگر بازیکن بتواند در
پرتاب اول توپ خود، همه ده پین را بیاندازد، فریم کامل
می شود و امتیاز دو ضربه بعدی با این ضربه که خود ۱۰
امتیاز دارد جمع می شود. در سیستم های امتیاز دهی یا بر
روی کاغذ این ضربه با عالمت X نشان داده می شود که به
این ضربه )استراک( می گویند
75
اسپر )spare )
اگر بازیکن نتواند در ضربه اول همه پین ها را بزند، دستگاه پین های
موجود را از روی خط بلند می کند و سپس گارد دستگاه پین های
افتاده را جمع کرده و سپس دستگاه پین ها را دوباره روی خط قرار
می دهد و بازیکن سعی می کند با پرتاب دوم توپ، پین های موجود را
بزند که اگر موفق شود و در این ضربه همه پین ها را بیاندازد فقط
امتیاز ضربه بعدی او با این فریم که خود ۱۰ امتیاز دارد جمع
می شود. در سیستم های امتیاز دهی یا بر روی کاغذ این ضربه با
عالمت / نشان داده می شود و به این ضربه )اسپر( می گویند.
76
77
اسپلیت )split )
اگر بازیکن در ضربه اول خود پین ها را طوری بیاندازد که
بین پین های باقی مانده فضایی ایجاد شود که توپ بدون
برخورد با آن ها از میان آن ها بگذرد حالت Split ایجاد
می شود. در این حالت انداختن همه پین ها در ضربه دوم
بسیار سخت شده و نیاز به تمرین زیادی دارد. البته
انداختن پین ها در حالت Split هیچ امتیاز یا جایزه
ویژه ای ندارد.
78
فریم 10
فریم ۱۰ می تواند ۳ ضربه ای باشد؛ به این دلیل که اگر
بازیکن در ضربه اول خود استرایک کند دو ضربه بعدی
دیگر نیز وجود داشته باشد که با آن جمع شود و امتیازات
محاسبه شود و همچنین اگر بازیکن در ضربه دوم خود
اسپر کند ضربه بعدی وجود داشته باشد که با آن جمع
شود پس بازیکن در این فریم فقط در صورتی می تواند سه
ضربه داشته باشد که یا در ضربه اول خود استرایک کند یا
در ضربه دوم خود اسپر کند در غیر این صورت این فریم
مانند همه فریم ها دو ضربه بیشتر نخواهد داشت.
79
میس
اگر بازیکن نتواند در ضربه خود هیچ پینی را بیاندازد ضربه او از دست
رفته یا Miss تلقی می شود. در سیستم های امتیاز دهی یا روی
کاغذ این ضربه با عالمت – نشان داده می شود.
تپ
جا ماندن یکی از پین ها که معموال پین شماره ۷ یا ۱۰ است.
چاپ
با توپ دوم از یک فریم پینی را از بین چند پین باقیمانده بزنیم و باز
هم پینی بماند یا اگر فقط یک پین باقی مانده بود و پس از توپ دوم
هنوز همان یک پین بماند.
80
اولین ضربه اگر بین پین جلویی و دوم سمت راست بخورد اصطالحا به
آن پاكت می گویند و بهترین ضربه است با یک حرکت همه آنها را
مثل دومینو جمع می کنید. اما اگر سمت چپ هد پین )یا همان پین
جلویی( بخورد به اصطالحا بروكلي می گویند، احتمال ریزش همه
آنها کمی پایین می آید و ممکن است که دو تا از ۱۰ پین بماند که
اصطالحا می گویند گشاد داده یا سپیلت داده.
81
82
باتشکر از توجه شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *