آموزش رشته ورزشی بیلیارد

آشنایی با ورزش بولینگ
خرداد 30, 1401

آموزش رشته ورزشی بیلیارد

تاریخچه ورزش بیلیارد
مقدمه
اولين چيزي که از نام بيليارد و فضاي حاکم بر آن به اذهان خطور مي کند، سالني است با سقف کوتاه،
تاريک، چراغ هاي روشن روي ميز و دودي فراوان ناشي از استعمال سيگار. تصورمان نيز از افراد حاضر در
اين سالن چيزي نيست جز افراد خالفکار و بدجنس که باچهره هايي عجيب و غريب در حال قمار و
شرط بندي هستند. ديالوگ هايي هم که معموالً در آن رد و بدل مي شود بيشتر به برنامه ريزي براي
انجام کاري خالف است. از جا به جايي مواد مخدر گرفته تا قتل و اعمال خالف قانون. بله: اين تصوري
است که از سالن هاي بيليارد که نشأت گرفته از فيلم هاي هاليوودي و سريال هاي غربي است .
تصاويري که طي 2 دهه پيش از جعبه جادويي و پرده سينماها پخش شد تا اين ذهنيت اشتباه را از اين
ورزش نشاط آور و تمرکززا ايجاد کند. به هر حال بازي بيليارد يک رشته ورزشي است که به صورت
انفرادي يا گروهي انجام مي شود و طي آن بازيکن در طول چند گيم يا فريم از مسابقه بيش از 3
کيلومتر در اطراف ميز پياده روي مي کند.
اين ورزش براي افراد کم تحرک بسيار مفيد است. زيرا آن ها را وادار مي کند که در يک فريم يا گيم
مسابقه بيش از 600 متر در اطراف ميز پياده روي کنند. در زدن کيوبال، بازيکن مجبور است دست
مخالف را کشيده و روي ميز قرار دهد و در نتيجه عضالت گردن و پا و دست و بدن نيز کشيده مي
شوند. اين بازي مانند شطرنج يک بازي فکري است که به تمرکز فراوان و هماهنگي عصب و عضله نياز
دارد و از اين رو براي تقويت حافظه و فکر، ورزشي مناسبي است .

 

بیلیارد نوین

 فدراسیون بولینگ و بیلیارد جمهوری اسالمی ایران در سال ۱۳79
تأسیس شد. این فدراسیون تا کنون 4 رئیس و ۳ سرپرست داشته
است. اولین رئیس این فدراسیون آقای شهریاری بودند. و پس از
ایشان آقایان غالمرضا مهر عبدالهی، علی اکبر شعبانی فرد جهرمی
و هاشم اسکندری فدراسیون )رئیس حال حاضر( به ترتیب
مسئولیت هدایت این فدراسیون را به عهده داشته اند. این
فدراسیون از 7 کمیته تخصصی داوران ، آموزش و مربیان، امور
استان‌ها، امور بین‌الملل، امور مسابقات، روابط عمومی و تیم های
ملی تشکیل شده است .

 

معرفی نام آوران بیلیارد ایران
 حسین‌وفایی‌قهرمان جهان در رشته اسنوکر
معرفی نام آوران بیلیارد استان فارس
 مهدی‌راسخی‌دارنده اولين مدال بين المللي تاريخ بيليارد ايران
معرفی نام آوران بیلیارد استان فارس
 محمدعلی‌پردل
اصول بازیهای بیلیاردی Rule Sports Cue
نحوه بازی: اسنوکر
توپ سفید به صورت یک در میان توسط دو بازیکن استفاده می شود. می توان در شروع بازی،
توپ سفید را در هر نقطه از منطقه نیم دایره قرار دارد ولی بعد از آن در همان نقطه قرار گرفته
است بازی می شود.
موقعی که توپ سفید درون پاکت افتاده یا اینکه به خارج از میز پرتاب شود، دوباره از منطقه نیم
دایره شروع می شود.
امتیازها یا با انداختن توپ درون پاکت توسط بازیکن و یا با خطای حریف محاسبه می شود.
هر بازیکن در مرحله اول باید سعی کند که توپ قرمز را درون پاکت بیندازد. توپ قرمز یک امتیاز
دارد، وقتی که بازیکنی توپ قرمز رادرون پاکت انداخت برای ادامه بازی به عنوان جایزه باید با یک
توپ رنگی را بازی کند.
امتیاز توپهای رنگی
زرد:‌2 امتیاز
سبز:‌۳ امتیاز
قهوه‌ای:‌4 امتیاز
آبی:‌5 امتیاز
صورتی:‌6 امتیاز
مشکی:‌7 امتیاز
نحوه بازی
بازيکن بايد توپ رنگي را که مي خواهد ضربه بزند مشخص کند، اما در حالت هايي که توپ رنگي
در نوبت کامال واضح است، الزم نيست.
اگر توپ رنگي (به عنوان جايزه ) درون پاکت افتاد دوباره در محل اصلي خودش قرار مي گيرد و
دوباره بايد يک توپ قرمز را درون پاکت انداخت و پس از آن دوباره توپ رنگي تا موقعي که همه
توپ هاي قرمز درون پاکت انداخته شد. در اين مرحله توپ هاي رنگي را بايد به ترتيب امتياز کم
يعني توپ زرد به امتياز بيشتر يعني به ترتيب سبز، قهوه اي، آبي، صورتي و مشکي درون پاکت
انداخت تا موقعي که فقط توپ سفيد روي ميز باقي بماند.
اگر توپ رنگي را نتوان بر روي نقطه اصلي خودش قرار داد، توپ در نقطه اي که باالترين امتياز را
دارد و در دسترس است قرار مي گيرد.
عدم موفقيت در ضربه زدن توپ قرمز جريمه 4 امتيازي دارد( حداقل جريمه اي که براي خطا وجود
7 امتياز افزايش مي يابد اگر توپ سفيد به جاي توپ قرمز به توپ آبي، ،6 ، دارد) اما اين جريمه به
5 صورتي و يا مشکي برخورد کند و يا توپ هاي رنگي به اشتباه در هنگام ضربه زدن به توپ قرمز
پاکت شوند. افتادن توپ سفيد درون پاکت جريمه 4 امتيازي يا بيشتر دارد، بسته به اينکه ضربه اول
به کدام توپ خورده باشد.
عدم موفقيت در ضربه زدن به توپ هاي رنگي مورد نظر نيز جريمه 4 امتيازي يا بيشتر دارد.
خطاها
 اگر نوک چوب بازيکن در هر ضربه بيش از يکبار به توپ سفيد بخورد.
 اگر توپي به خارج از ميز پرتاب شود.
 اگر بازيکن در حاليکه پايش روي زمين نيست ضربه بزند.
 اگر بازيکن قبل ازاينکه تمام توپ ها از حرکت بايستند، بازي را ادامه دهد.
 اگر بازيکن توپي را لمس کند.
 اگر بازيکن توپ سفيد را از باالي توپي پرتاب کند.
 اگر بازيکن به توپي خارج از نوبت ضربه بزند.
نکته: در اسنوکر زماني بازي به پايان مي رسد که بعد ازافتادن توپ صورتي اختالف امتياز به 8 امتياز برسد.
اگر بعد از پاکت کردن توپ مشکي اختالف امتياز صفر شد، توپ مشکي روي نقطه خودش قرار مي گيرد و
توپ سفيد به منطقه Dمنتقل مي شود و با شير خط، بازيکن ضربه زننده مشخص گردد.
نحوه بازی: ناین بال
ناین‌بال
‌می)1/27 × 2/54) ft (65/4 × 9/32) ،pool ‌میز‌اندازه
باشد‌که‌به‌اندازه‌5 ± mmقابل
تغییر‌است(‌از‌داخل‌باندها).
ارتفاع‌میز‌ poolاز‌سطح‌زمین‌تا‌کف‌زمین‌75 -80 cmاست.
توپها:‌0۱ توپ‌0 عدد‌توپ‌سفید‌( ball cue(
توپ‌های‌رنگی‌از‌شماره‌۱-9
قطر توپ ها: 15/mm57
وزن آنها: 156 -170 grمي باشد.
نحوه بازی
 9 بال را با 11 توپ در شروع بازي به صورت زير قرار مي دهند: توپ 1 روي نقطه پيراميد )pyramid(توپ 9
در وسط لوزي وبقيه رنگي ها بطور رندوم و به هم چسبيده در لوزي قرار مي گيرند و توپ سفيد پشت محوطه
kitchenقرار مي گيرد.
 هر بازيکن بايد اول به توپي که کم ترين شماره را در روي ميز دارد ضربه بزند و پس از آن، چنانچه توپ ديگري
نيز وارد پاکت شود قانوني بوده و تازمانيکه توپ هاي شماره دار پاکت شوند، نوبت بازيکن ادامه پيدا مي کند
مگر اينکه مرتکب خطا شود.
 در صورت خطاي بازيکن، حريف مي تواند توپ سفيد را هر جاي ميز قرار دهد و بازي را ادامه دهد و نيازي به
اعالم کردن توسط بازيکن نيست و بازي زماني به پايان مي رسد که بازيکن به کمترين توپ شماره دار روي ميز
ضربه بزند و توپ 9 را پاکت کند، بدون ارتکاب خطا. بعد از ضربه به توپ هدف، يکي از توپ هاي روي ميز بايد
به باند برخورد کند.
 براي چيدمان توپ ها حتما توپ 9 در وسط و توپ 1 نوک لوزي قرار مي گيرد.
 براي شروع بازي ضربه بايد به گونه اي باشد که حتما 4 توپ به باند برخورد کند و يا يک توپ پاکت
شود.بازيکني که بالفاصله پس از ضربه شروع بازي، بازي مي کند، با اجراي قانون out pushمي تواند توپ
سفيد (ball cue(را در يک وضعيت بهتري قرار دهد. براي اجراي اين قانون ضرورتي براي تماس کيوبال با
يک توپ شماره دار وجود ندارد. توپ هايي که در out pushوارد پاکت مي شوند براي بازيکن محسوب نمي
شوند و اگر توپ 9 وارد پاکت شد روي نقطه پيراميد (pyramid (قرارمي گيرد. بعد از ضربه out push
حريف مي تواند ضربه را به زننده out pushواگذار کند.
نحوه بازی: 8 بال
 توپها: ۱6 توپ
)cue ball( سفید توپ عدد ۱ 
 7 عدد توپ تک رنگ
 7 عدد توپ دورنگ
 ۱ عدد توپ مشکی ) تک رنگ است (
 8 بال با 16 توپ رنگي و يک عدد توپ سفيد بازي ميشود. در شروع توپها به صورت
رندمي درون مثلث قرار مي گيرند. توپ 8 در مرکز مثلث، يک توپ تک رنگ و يک توپ
دو رنگ در گوشه هاي مثلث قرا ر ميگيرند.
نحوه بازی
یک بازیکن باید توپ ها ی شماره دار از 0 تا 7 و بازیکن دیگر توپ های شماره دار از 9 تا 05 را در پاکت
بیندازد و وقتی گروه توپ های یک بازیکن همگی وارد پاکت شدند آنوقت با وارد کردن توپ 8 به طور قانونی در
پاکت، برنده بازی خواهد بود. اعالم کردن توپ هدف و پاکت مورد نظر در این بازی الزامیست. بازیکن ضربه
زننده باید اولین ضربه خود را به توپ خود بزند و اگر در ادامه به توپ حریف ضربه بزند و آن توپ پاکت شود،
خطایی صورت نگرفته است و بازیکن بعدی بازی را ادامه خواهد داد. توپ ها توسط یک مثلث در راس میز به
شکلی که توپ 8 در وسط مثلث، یک توپ در نوک مثلث و روی نقطه پیرامید و یک توپ تک رنگ و یک توپ
دو رنگ در گوشه های پایین آن قرار دارند چیده می شوند. بازیکن شر وع کننده برای اجرای قانونی باید( با توپ
سفید از پشت خط (String Head(طوری توپها را پخش نماید که حداقل یک توپ در پاکت بیفتد یا حداقل 4
توپ شماره دار با باند برخورد نمایند. در غیر اینصورت بازیکن بعدی حق دارد خود پخش نماید یا از بازیکن
اولی بخواهد مجددا شروع کند یا میز را به همان شکل قبول نماید. چنانچه در پخش قانونی توپ سفید وارد پاکت
شود: کلیه توپ های در پاکت افتاده، در پاکت باقی میمانند )به جز توپ 8، )خطا انجام گرفته است، میز باز
محسوب می شود یعنی گروه توپ ها مشخص نشده است و پس از افتادن توپ سفید بازیکن بعدی با توپ سفید از
پشت خط شروع و رو به جلو بازی خواهد کرد. زمانی رنگ توپ بازیکن مشخص می شود که در پخش، بازیکن
توپی را بدون خطا و قانونی پاکت کند. توپی که از میز به بیرون پرتاب می شود توسط داور درون پاکت قرار می
گیرد و خطا محسوب می شود. اگر بازیکنی توپ 8 را به اشتباه پاکت کند و یا خطا کرده و توپ 8 را پاکت کند،
بازنده محسوب می شود. بازیکن در هر زمان که توپ 8 را قبل از تمام شدن توپ هایش پاکت کند و یا توپ را به
خارج از میز پرتاب کند بازی را باخته است.
نحوه بازی: 10بال
 بازی‌۱0بال‌با‌۱۱توپ‌بازی‌می‌شود.
 1 عدد توپ سفيد
 10 عدد توپ شماره دار ) از 1 تا 10)
 در‌این‌باز‌ی‌که‌ترکیبی‌از‌8 بال‌و‌9 بال‌است،باید‌به‌کم‌ترین‌توپ‌
شماره‌دار‌روی‌میز‌ضربه
 زده‌شود‌و‌به‌صورت‌زیر‌چیده‌می‌شود:
 توپ‌ها‌در‌مثلث‌،‌توپ‌شماره‌۱در‌راس‌مثلث‌و‌توپ‌شماره‌۱0در‌مرکز‌
مثلث
نحوه بازی
در 11 بال برنده بازيکني است که توپ 11 را با ضربه به کم ترين توپ شماره دار روي ميز
و به
صورت قانوني پاکت کند.
اين بازي يک بازي اعالمي است و قانون برخورد با باند پا برجاست.
خطاي پس از برک (break(را از هر جاي ميز مي توان شروع کرد.
در اين بازي نيز مانند بازي 9 بال سه خطاي متوالي به منزله باخت گيم است.
اگر توپي بدون اعالم، پاکت شود و توپ اعالم شده در پاکت مورد نظر نيفتد، حريف مي
تواند نوبت
ضربه را به بايکن ديگر واگذار کند)option(
در بازي تن بال با ضربه به کم ترين توپ شماره دار روي ميز هر توپي را با اعالم مي توان
پاکت کرد
بیلیارد انگلیسی
 این‌بازی‌با‌۳ توپ‌و‌روی‌میز‌اسنوکر‌بازی‌می‌شود
سفید‌
 زرد
 قرمز
در اين بازي توپ سفيد و زرد به عنوان دو ball cueمورد
استفاده قرار مي گيرد.
نحوه بازی
براي شروع بازي با ( stringingشبيه به ) lagدر پاکت بيليارد( ) pool pochetبين دو بايکن انجاممي شود و
بازيکن برنده stringing ،کيو بال خود را انتخاب مي کند.براي شروع ، توپ قرمز روي محل( ) spotمشکي قرار مي
گيرد و بايکن ضربه زننده با ball cueخودش از منطقه Dبه توپ قرمز ضربه مي زند، در حين شروع بازي، ball cue
حريف درون پاکت قرار دارد. امتياز گيري در بيليارد انگليسي: Hazardبه انداختن توپ هدف و يا off inدادن، هازارد
گفته مي شود که اگر با توپ قرمز باشد 3امتياز و اگر با ball cueحريف باشد 2 امتياز دارد. امتياز گيري به روش هازارد
تا 15 مرتبه بدون canonقابل اجراست. زدن ball cueبه دو توپ ديگر روي ميز که داراي 2 امتياز مي باشد اين روش
تا 75 مرتبه پشت سرهم مي توان انجام داد. پايان بازي در بيليارد انگليسي به دو صورت است:
Time format and Point format.
بازي هاي آسيايي به صورت امتيازي است و بازيکني که زودتر با امتياز 111 برسد فريم( ) Frameرا مي برد.در اين
بازي کليه ضرباتي که از درون محوطه Dبه صورت hand in Ballانجام مي شوند، فقط ميتوان به توپ هاي ضربه زد
که از خط Baulkبيرون هستند. اگر توپ هاي هدف درون محوطه Baulkبودند بايد ball Cueاز محوطه خارج شود
و بوسيله باند ها به داخل Bualkبرگشت و به توپ هاي هدف ضربه زد. ball Touchingزماني که ball Cue
بازيکن ضربه زننده با يکي از توپ هاي ديگر touchمي شود،ميز Respotمي شود و ball Cueبه درون منطقه D
مي رود. يعني توپ قرمز روي نقطه ( ( spotمشکي و ball cueحريف روي spotآبي قرا مي گيرد.
کليه خطاها در بيليارد 2 امتياز مي باشند و ميز مي تواند با درخواست بازيکن Respotشود.
قوانین جهانی پاکت بیلیارد
فدراسیون بولینگ و بیلیارد و بولس جمهوری
اسالمی ایران
۱ -قوانین‌عمومی
 قواعد کلي زير در تمام بازي هاي تحت پوشش اين قوانين اجرا مي شود بجز زماني که
توسط قوانين بازي خاص در تناقض باشد.
 بعالوه يکسري قوانين (regulations (که بصورت مستقيم با قوانين بازي رابطه ندارد
را مثل )مشخصات تجهيزات و سازماندهي مسابقات و…( در قسمت regulations
پوشش داده ايم.
 بازي هاي pool روي ميزي صاف که با پوشش پارچه و محدود شده با باند هاي
الستيکي است بازي مي شود.
 بازيکن از يک چوب براي ضربه زدن به سفيد و برخورد آن به توپ در نوبت استفاده مي
کند. هدف اين است که توپ را به درون 6 پاکت که در انتهاي باند ها قرار دارد هدايت
کند .
 در بازيهاي متفاوت نوبت توپ ها فرق ميکند و براي پيروزي توپ هاي هدف متفاوتند.
۱-۱ مسئولیت‌بازیکن‌ها
 وظيفه بازيکنان است که از تمامي قوانين و برنامه مسابقات آگاه باشند.
 وقتي مسئولين برگزاري تمام تالش خود را براي اختصاص دادن اطالعات موجود به بازيکنان
ميکنند وظيفه نهايي با بازيکن هاست.
 ۱-2 لگ کردن برای تعیین نوبت بازی
 لگ اولين ضربه مسابقه است و نوبت بازي را تعيين مي کند.برنده ي لگ مشخص ميکند چه
کسي اول ضربه بزند.
 داور در هر طرف پشت خط string head و نزديک به خط string head يک توپ
ميگذارد. هردو بازيکن همزمان به توپ ها ضربه ميزنند. با اين هدف که توپها به باند پايين
برخورد کنند و به سمت باند باال بيايد و نسبت به حريف نزديکترين فاصله را با باند باال داشته
باشد.
در موارد زیر یک لگ بد بحساب می آید و نمیتواند برنده لگ باشد:
 longstring( خط مرکزي طولي ميز( را رد کند )گوشه اي از توپ(
 با باند پاييني بيشتر از يک مرتبه برخورد کند.
 پاکت شود و يا از ميز به بيرون پرتاپ شود.
 به باند بغل برخورد کند.
 توپ نوک باند را در گوشه ي باالي ميز رد کند.
بازيکنان لگ را در سه صورت تکرار ميکنند:
 يکي از بازيکنان زماني به توپ ضربه بزند که توپ بازيکن ديگر به باند پايين
رسيده باشد.
 داور نتواند تشخيص دهد که کدام توپ به باند باال نزديکتر است.
 هر دو لگ بد باشد.
۱-۳ استفاده‌بازیکنان‌از‌لوازم
 بازيکنان مجاز به استفاده از وسايل جديد يا ابداع شده نيستند.
 اگر بازيکن از يک وسيله خاص مطمئن نيست که مي تواند استفاده کند يا خير بايد در موردش قبل از
شروع بازي با مسئول برگزاري صحبت کند.
 لوازم بايد به هدف خاصي استفاده شوند که وسيله براي آن قصد ساخته شده است.
لوازم مجاز
 چوب بازي:
 بازيکن ميتواند در حين مسابقه چوب خود را تعويض کند.مثل چوب جامپ برک يا چوب معمولي.حتي
ميتواند از extension داخلي يا خارجي براي افزايش طول چوب استفاده کند.
 گچ :
 بازيکن براي ليز نخوردن سر چوبش مي تواند گچ حتي شخصي استفاده کند. ولي رنگ گچ بايد با پارچه سازگار باشد.
 پل هاي مکانيکي )رست( :
 بازيکن مي تواند همزمان از دو پل مکانيکي براي ساپورت کردن چوبش استفاده کند.حتي ميتواند از پل شخصي
استفاده کند در صورتي که پيکر بندي و شکل آن شبيه پل هاي مکانيکي استاندارد باشد.
 دستکش:
 بازيکن مجاز به استفاده از دستکش براي پيشرفت دادن به وظيفه پل است.
 پودر:
 بازيکن مجاز به استفاده از پودر به اندازه معقولي که از طرف داور تخمين زده مي شود هست.
۱-4 قرار‌دادن‌توپ‌ها‌روی‌اسپات:
 محل اسپات کردن دوباره توپها براي قرار دادن آنها در جريان بازي روي string long و
نزديکترين فاصله با spot foot و باند پايين بدون حرکت دادن توپ هاي مزاحم مي باشد.
 اگر توپ روي spot foot جاي نميشد بايد روي خط مرکزي طول ميز و در تماس با توپ
مزاحم قرار داده شود ولي در نظر داسته باشيد که توپي که روي اسپات قرار داده مي شود نبايد
با توپ سفيد در تماس باشد.حداقلي از فاصله بايد لحاظ شود.
 اگر تمام فاصله بين spot foot و باند پايين توسط توپ هاي مزاحم اشغال شده بود به سمت
باند باال ميرويم در کمترين فاصله با spot foot و با همان شرايط.
۱-5 توپ‌سفید‌در‌دست
 وقتي که توپ سفيد در دست است بازيکن ضربه زننده مي تواند توپ سفيد
را در هر کجايي از سطح ميز که خواست بگذارد و يا جابجا کند تا زماني که
ضربه را اجرا کند )فقط بعد از خطا در پخش در بازي 8بال مجاز نيست
هرکجا بگذارد.(
 بازيکن براي جابجايي توپ سفيد در سطح ميز مي تواند از هر قسمتي از
چوب استفاده کند حتي تيپ چوب اما بدون حرکت رو به جلو.
۱-6 اعالم‌ضربه‌استاندارد
 در اين بازي ضربه زننده بايد توپ وپاکت مورد نظر را براي هر ضربه اعالم کند به جز آن هايي که کامال
مشخص هستند.
 جزييات ضربه مانند ضربه ترکيبي و باندها نياز به اعالم ندارد.
 فقط يک توپ در هر ضربه قابل اعالم است.
 اگرحريف و يا داور از قصد بازيکن کامال مطلع نباشند، يعني ضربه کمي گيج کننده باشد مثل استفاده از
ضربات ترکيبي و يا استفاده از باندها بايد از ضربه زننده درخواست اعالم کنند.
 در بازي هايي که نياز به اعالم هست بازيکن ضربه زننده ممکن است اعالم safety کند، در اين حالت
نوبت حريف است که به روي ميز بيايد که اگر توپي پاکت شود به قوانين آن بازِي مراجعه ميشود و قانون
اجرا ميگردد.
۱-7 قرار‌دادن‌توپ‌ها
 يک توپ ممکن است بعد از اينکه به ظاهر در لبه باند ايستاد به داخل پاکت بيفتد که ممکن
است به دليل وجود نقص در توپ يا ميز باشد. بدون اين اتفاقات افتادن يک توپ در پاکت به
صورت يک پاکت شدن نرمال در نظر گرفته ميشود و توپ روي ميز بر نميگردد.
 اگر توپ به صورت نرمال پاکت نشود يعني بعد از ايستادن لبه پاکت به درون پاکت بيفتد دوباره
به نزديک ترين نقطه به نقطه قبلي خود بر ميگردد. اگر توپ هاي داخل دهانه پاکت در حين
ضربه به داخل پاکت بيفتد و روي ضربه تاثير بگذارد داور موقعيت را کامل بر ميگرداند و ضربه
تکرار ميشود.
 ضربه زننده به خاطر افتادن توپ داخل پاکت جريمه نميشود 3-8 را ببينيد.
1-8 برگرداندن يک موقعيت
 وقتي که توپ هاي روي ميز بايد به موقعيت قبلي بازگردانده شوند و يا تميز شوند، داور
موقعيت را به حالت قبلي بر ميگرداند و در اين کار بيشترين سعي خود را ميکند
بازيکنان بايد نظر داور را در مورد قرار دادن توپ ها قبول کنند.
1-9 تداخل هاي خارجي
 زماني که از خارج از ميز در حين ضربه برخوردي انجام ميشود که در نتيجه ضربه تاثير
دارد، داور موظف است تمام توپ ها را به حالت قبل از ضربه بازگرداند و ضربه تکرار
ميشود.
 اگر مزاحمت خارجي در ضربه تاثيري نداشت ، داور توپ هايي که با مزاحمت حرکت
کردند را به حالت قبلي بر ميگرداند و بازي ادامه پيدا ميکند. اگر توپ ها را نتوان به
حالت قبل برگرداند مثل حالت Stalemate اجرا ميشود.
۱-۱0 قضاوت‌سریع‌و‌اعتراض‌بازیکن
 اعمال قانون اگر يک بازيکن احساس کند که داور در قضاوتش اشتباه کرده ممکن است از داور بخواهد که
از داور بخواهد که در قضاوتش تجديد نظر کند ولي نظر داور نظر نهايي است حتي ممکن است که بازيکن
احساس کند که داور قانون را درست اجرا نکرده است و در اين حالت از سرداور و يا برگزار کننده ميخواهد
که به سر ميز بيايند داور در اين زمان بازي را نگه ميدارد.
 خطاها بايد سريع اعالم شوند.
۱-۱۱ واگذار کردن
 اگر بازيکني واگذار کند يعني بازي را باخته است براي مثال اگر بازيکن چوب خود را بازکند زماني که
حريف روي ميز است و در گيم اخر براي خود در حين بازي است به معناي واگذاري مسابقه است.
stalemate 12-1
 اگر براي داور مشخص شود که بازي پيشرفتي ندارد او اعالم stalemate
ميکند و اگر دو بازيکن در آن لحظه قبول نکردند که رک دوباره چيده شود
هر بازيکن سه نوبت فرصت دارد که به بازي پيشرفت دهد بعد از 6 نوبت
ضربه اگر پيشرفتي به وجود نيامد داور رک را دوباره ميچيند و همان
بازيکني که پخش کرده دوباره پخش ميکند.
2 -ناين بال
 بازي ناين بال با 9 توپ شماره دار از 1 تا 9 و يک توپ سفيد بازي ميشود.
 توپ ها بايد به ترتيب از کوچکترين شماره به آن ها ضربه زده شود. بازيکني که
به صورت قانوني توپ 9 را پاکت کند برنده رک است.
 2-۱ مشخص کردن پخش کننده
 بازيکني که لگ را ميبرد مشخص ميکند که چه کسي در ابتدا پخش کند
 استاندارد نوبت پخش يکي در ميان است )ولي 16 -regulationپخش را
مطالعه کنيد(
2-2 چيدمان توپ ها در ناين بال
 توپ ها به صورت لوزي شکل و کامال به هم چسبيده و توپ يک در جلو لوزي
روي footspot و توپ 9 در وسط و بقيه توپ ها به صورت اتفاقي چيده
ميشوند.

2-۳ ضربه‌برک‌قانونی
 قوانين زير در ضربه برک لحاظ ميشوند:
 توپ سفيد را بايد پشت خط string Head قرار داد.
 اگر توپي پاکت نشد حداقل چهار توپ شماره دار به باندها برخورد کند يا ضربه
خطا باشد.
 به عالوه زماني که قانون 3 امتياز اجرا ميشود اگر هيچ توپي پاکت نشود حتما بايد
3 توپ headstringرا رد کند در غير اين صورت break dry انجام شده
است . در قسمت regulations قانون 3 امتياز را مشاهده کنيد.
2-4 ضربه‌‌دوم‌رک
 اگر در ضربه پخش خطاي رخ ندهد ضربه زننده ممکن است از ضربه
out push استفاده کند.
 بايد از قصدش داور را مطلع کند.
 براي اين نوع ضربه قانونهاي ضربه زدن به توپ کوچک و برخورد به باند
اجرا نمي شوند.
 اگر در ضربه خطايي انجام نشود بازيکن بعدي انتخاب مي کند که چه کسي
ضربه بزند.
2-5 ادامه دادن بازي
 اگر ضربه زننده توپ در نوبتي را قانوني پاکت کرد به غير از در ضربه out push روي ميز ادامه ميدهد
براي ضربه بعدي.
 اگر توپ 9 را به صورت قانوني روي هر ضربه پاکت کند به غير از ضربه

ٔout push او برنده رک است.
 اگر بازيکن نتواند توپ 9 را به صورت قانوني پاکت کند و يا مرتکب خطا شود نوبت بازي به بازيکن بعدي
مي رسد و اگر خطايي رخ ندهد از همان جايي که سفيد ايستاده بازيکن بعدي ادامه ميدهد.
 قرار دادن توپ 9 روی اسپات
 اگر توپ 9 با خطا پاکت شود و يا در ضربهout push پاکت شود و يا از ميز به بيرون پرتاب شود روي
اسپات قرار مي گيرد . هيچ توپ ديگري دوباره روي اسپات قرار نميگيرد.
2-7 خطاهاي استاندارد
 افتادن سفيد درون پاکت يا پرت شدن به خارج از ميز
 ضربه به توپ اشتباه. اولين توپي که سفيد بايد به آن برخورد کند کوچکترين توپ روي ميز است
 بعد از برخورد سفيد به توپ هدف توپي به باند برخورد نکند
 هيچ قسمتي از پا روي زمين نباشد
 توپ شماره داري از ميز به خارج پرتاب شود
 به توپي تماس داشتن
 توپهاي چسبيده به باند
 دوبار ضربه زدن و خطاي هل دادن
 ضربه زدن زماني که توپها در حرکت هستند
 قرار دادن سفيد در جاي اشتباه
 قرار دادن چوب روي ميز
 ضربه زدن خارج از نوبت
 خيلي آرام بازي کردن
 خطاي رک شيت
2-8 خطاهاي جدي
 سه خطاي متولي در يک رک
 حرکت غير ورزشي که داور مجازاتش را تشخيص ميدهد
Stalemate 
 اگر اين حالت اتفاق بيفتد پخش کنند دوباره پخش مي کند
3 -ايت بال
 ازي 8بال با 15 توپ شماره دار و يک توپ سفيد بازي ميشود .
 2 گروه توپ داريم ساده 1 تا 7 و دورنگ 9 تا 15.
 بازيکن بايد گروه توپش تمام شود و سپس سعي کند توپ 8 را پاکت کند تا
برنده رک شود.
 تمام ضربات بايد اعالم شوند.
3-1 تعيين پخش اول
 بازيکني که برنده لگ ميشود تعيين ميکند که چه کسي پخش کند.
فرمت استاندارد براي ادامه يکي در ميان است
بال 8 چيدمان 2-3
 15 توپ کامال چسبيده به هم به شکل مثلث طوري چيده ميشوند که توپ
راس روي اسپات و توپ 8 در وسط مثلث و در گوشهاي پائين يک توپ از
دو گروه مختلف را قرار ميدهند.
 بقيه توپها به صورت رندم چيده ميشوند.
EIGHT BALL RACK
3-3 ضربه پخش
قوانين زير در پخش اجرا ميشوند:
 توپ سفيد در هر کجاي محوطه کيتچن ميتواند قرار بگيرد.
 هيچ توپي نياز به اعالم ندارد و به توپ مشخصي نياز نيست برخورد اول صورت گيرد.
 اگر پخش کننده در پخش مرتکب خطا نشود و توپي پاکت شود به بازي کردن ادامه
ميدهد و ميز باز است.
 اگر توپ شماره داري پاکت نشود حداقل 4 توپ شماره دار بايد به باند برخورد کنند. در
غير اين صورت
پخش غير قانوني بوده و بازيکن بعدي آپشنهاي زير را دارد:
 ميز را در همان شرايط قبول کند
 دوباره ميز چيده شود و خودش پخش کند
 دوباره ميز چيده شود و حريف دوباره پخش کند
 اگر در زمان پخش قانوني توپ 8 پاکت شود خطاي صورت نگرفته است و پخش کنند آپشنهاي زير را
دارد:
• توپ 8 را روي اسپات قرار دهند و ميز را همينگونه قبول کند .
• دوباره پخش کند.
 اگر پخش کنند توپ 8 را پاکت کند و سفيد به داخل پاکت بيفتد حريف آپشنهاي زير را دارد:
 توپ 8 را روي اسپات قرار داده و با توپ در دست پشت string head بازي کند.
 دوباره پخش کند.
 اگر توپ شماره داري از ميز به بيرون پرتاب شود خطا صورت گرفته است و توپ به درون پاکت
ميرود و غير از توپ 8 که دوباره روي اسپات قرار ميگيرد و حريف آپشنهاي زير را دارد:
 ميز را به همان حالت قبول کند.
 سفيد را بردارد و پشت خط string head بگذارد.
 اگر پخش کنند مرتکب خطاي شود که در باال گفت نشده بازيکن بعدي آپشنهاي زير را دارد:
ميز را در همان حالت قبلي قبول کند.
سفيد را بردارد و پشت خط string head بگذارد.
3-5 میز باز / انتخاب گروه توپ ها
• قبل از اينکه گروه توپها مشخص شود ميز باز است و ضربه زننده
قبل از هر ضربه بايد توپ و پاکت را اعالم کند .
• اگر ضربه زننده به طور قانوني توپ اعالم شده را پاکت کند همان
گروه توپ مال خودش ميشود و حريفش بايد گروه ديگر توپها را
پاکت کند ولي اگر نتواند توپ اعالم شده را به صورت قانوني پاکت
کند ميز هنوز باز است و نوبت بازي به حريفش واگذار ميشود.
• وقتي ميز باز است به هر توپي ميتوان ضربه زد به غير از توپ 8.
3-5 ادامه بازي
 ضربه زننده تا زماني که توپ گروه خود را به صورت قانوني پاکت ميکند
روي ميز ميماند و يا اينکه پس از تمام شدن گروه توپش توپ 8 را به
صورت قانوني پاکت کند و برنده رک شود.
3-6 توپها نياز به اعالم دارند
 همانطور که گفته شد تمام ضربات به غير از ضربه پخش نياز به اعالم دارند.
 توپ 8 زماني بايد اعالم شود که تمام توپهاي گروه بازيکن ضربه زننده تمام
شده باشند.
 ضربه زننده ممکن است safety اعالم کند که بعد از ضربه نوبت به حريف
ميرسد و توپهايي که با اعالم safety پاکت ميشوند درون پاکت ميمانند.
3-7 قرار دادن توپ 8 روي اسپات
 اگر توپ 8 در زمان پخش از ميز خارج شود و يا به درون پاکت بيفتد بايد دوباره
روي اسپات قرار بگيرد.
هيچ توپ ديگري روي اسپات قرار نميگيرد به جز توپ 8.
3-8 باختن رک
ضربه زننده رک را ميبازد اگر:
توپ 8 را پاکت کند و مرتکب خطا شود.
توپ 8 را قبل از آنکه گروه توپش تمام شود پاکت کند.
توپ 8 را در پاکت اشتباه بياندازد.
توپ 8 را به خارج از ميز پرتاب کند.
غير از ضربه پخش
3-9 خطاهاي استاندارد
اگر ضربه زننده مرتکب خطايي شود نوبت بازي به حريفش داده ميشود و توپ در دست از هر کجاي سطح ميز که بخواهد ميتواند استفاده کند.
خطاهاي استاندارد در 8بال
افتادن توپ سفيد درون پاکت و يا خارج از ميز
ضربه زدن به توپ اشتباه
بعد از ضربه به توپ هدف هيچ توپي به باند برخورد نکند
هيچ قسمتي از پا روي زمين نباشد
توپ از ميز به بيرون پرتاب شود
تماس پيدا کردن با توپها
توپ چسبيده به باند
دو بار ضربه زدن به سفيد و يا ضربه push
ضربه زدن زماني که توپها هنوز در حرکت باشند
سفيد را در مکان اشتباه گذاشتن
بازي اشتباه پشت string head
قرار دادن چوب روي سطح ميز
ضربه زدن خارج از نوبت
خيلي آرام بازي کردن
خطاي رک شيت
3-10 خطاهاي جدي
 حرکت غير ورزشي
خطاهائي که باعث باخت رک ميشود در 3-8 گفته شد
11-3Stalemate 
 اگر اين حالت اتفاق بيفتد پخش کنند دوباره پخش مي کند.
continuous pool Straight pool 14.1 -4
 با 15 توپ شماره دار و توپ سفيد بازي ميشود.
 هر توپي که با اعالم و به صورت قانوني به درون پاکت بيفتد 1 امتياز براي
بازيکن محسوب ميشود.
 بازيکني که به امتيازات مورد نظر برسد برنده بازي است.
 بازي ادامه پيدا ميکند تا زماني که توپ 14 ام پاکت شده دوباره ميچينند و
ضربه زننده ادامه ميدهد.
4-1 لگ کردن براي پخش
 بازيکنان لگ ميکنند تا مشخص شود چه کسي ضربه اول را ميزند.
continuous pool چيدمان 2-4 
 براي ضربه پخش اول همه 15 توپ طوري به شکل مثلث چيده شوند که
توپ اول( راس ) روي فوت اسپات باشد
 وقتي توپها دوباره چيده ميشوند توپ روي فوت اسپات جايش خالي ميماند
البته اگر 14 توپ چيده شود
 در محل چيده شدن رک مثلث کشيده شده است که تعيين کند آيا توپي
که براي پخش در نظر گرفته شده است در محوطه رک هست يا خير

4-3 ضربه پخش ابتدایی
 قوانین زیر برای پخش اول بعضی اجرا میشوند
 سفيد پشت خط string head و به صورتhand in ball
 اگر توپ اعالم شده پاکت نشود توپ سفيد و 2 تا از توپهاي هدف بايد به باندها
برخورد کند( بعد از برخورد سفيد به رک )در غير اين صورت خطا انجام شده
است.
 جريمه خطا اين است که 2 امتياز از پخش کننده کم ميشود.
 بازيکن بعدي ممکن است ميز را در همان حالت ادامه دهد يا از پخش کننده
بخواهد که دوباره پخش را انجام دهد.
 تا زماني اين اتفاق تکرار ميشود که يا پخش قانوني شود و يا بازيکن بعدي ميز را
بد از خطا با همان موقعيت قبول کند.
4-4 ادامه دادن بازي و بردن بازي
 ضربه زننده روي ميز ميماند تا زماني که توپها را با اعالم به صورت قانوني
پاکت کند و يا با کسب امتيازات الزم برنده بازي شود.
 زماني ک توپ 14 ام بصورت قانوني پاکت شود بازي متوقف ميشود تا رک
دوباره چيده شود.
4-5 ضربه ها نياز به اعالم دارند
 ضربه زننده بايد توپ هدف و پاکت را اعالم کند.
 ممکن است ضربه safety بزند که در اين صورت نوبت حريف است و اگر توپي
در ضربهsafety پاکت شود روي اسپات قرار ميگيرد.
4-6 قرار دادن توپها روي اسپات
 تمام توپهايي که با خطا پاکت شوند ،از ميز به بيرون پرتاب شوند، در ضربه
safetyپاکت شوند و يا بدون اعالم پاکت شوند روي ميز بر ميگردند.
 در صورتي که مجبور شويم توپ15 ام را روي اسپات قرار دهيم ميتوانيم مثل
ابتداي بازي يک رک کامل را بچينيم و توپ 15 ام را در راس بگذاريم.
4-7 امتياز گرفتن
ضربه زننده با پاکت کردن هر توپ با اعالم و به صورت قانوني يک امتياز
دريافت ميکند هرتوپ ديگري که در ضربه پاکت شود يک امتياز ديگر
محسوب ميشود. خطاها باعث ميشوند که از بازيکن خاطي امتيازاتي کم شود
که ممکن است چرتکه ي بازيکني منفي شود.
4-8 وضعيت هاي بخصوص چيدمان رک
 قوانين زير زماني لحاظ مي شوند که توپ سفيد ويا توپ پانزدهم براي
چيدمان 14توپ در داخل رک دخالت داشته باشند.
 زماني توپي در چيدمان رک دخالت دارد که تمام و يا قسمتي از آن خط
بيروني رک برخورد داشته باشد.
الف-اگر توپ پانزدهم همزمان با پاکت کردن توپ چهاردهم پاکت شود.تمام توپ ها بصورت يک رک کامل
چيده مي شوند.
ب-اگر هر دو توپ سفيد و توپ پانزدهم تداخل داشته باشند کل توپها رک مي شوند و توپ سفيد در دست
پشت خط string head قرار ميگيرد.
ج-اگر توپ مزاحم براي رک کردن فقط توپ پانزدهم باشد آن را روي رأس مثلث مي چينند ولي اگر سفيد
spot را پر کرده بود بروي spot center( مرکز ميز( ميرود.
د-اگر مزاحمت براي رک کردن جديد فقط توسط توپ سفيد بود به اين شکل محل توپ سفيد مشخص مي
شود:
اگر توپ پانزدهم بيرون از محوطه ي kitchen و يا روي خط string head باشد. توپ سفيد در دست و
پشت خط string head قرار مي گيرد.ولي اگر توپ پانزدهم پشت خط string head باشد توپ سفيد
روي spot head قرار ميگيرد.ولي اگر spot head هم پر باشد روي spot center قرار ميگيرد.
 در هر صورت براي ضربه اول بعد از رک جديد هيچ محدوديتي براي بازيکن
ندارد که کدام توپ را اول هدف بگيرد و بزند. اگر توپ سفيد و توپ پانزدهم
بيرون از محوطه ي رک جديد هستند ولي فاصله کمي دارند, داور بايد توپ
ها را عالمت بزند تا اگر در زمان چيدمان تکان خوردند براحتي بتواند سر
جايشان بگذارد.
4-9 خطاهاي استاندارد
اگر ضربه زننده به يکي از خطاهاي استاندارد مرتکب شود يک امتياز از امتيازاتش
کم مي شود و توپها اگر الزم باشدrespot ميشوند و نوبت بازي به حريف ميرسد.
توپ سفيد سر جايش ميماند مگر اينکه توضيح داده شود:
 1-توپ سفيد پاکت شود و يا از ميز به بيرون پرتاب شود. در اين صورت توپ
سفيد در دست و پشت string head
 2 -بعد از برخورد هيچ توپي به باند نخورد .
 3 -هيچ قسمتي از پا روي زمين نباشد.
 4 -توپ هدف از ميز به بيرون پرتاب شود.)همه توپهاي به بيرون پرتاب شده
دوباره روي اسپات قرار ميگيرند.(
 5 -برخورد با توپها
 6 -توپهاي چسبيده به باند
 7 -دوبار به توپ سفيد ضربه زدن يا خطاي shot push
 8 -ضربه زدن زماني که توپها هنوز از حرکت نايستادند
 9 -قرار دادن توپ سفيد در جاي اشتباه
 10 -بازي اشتباه از پشت string head براي اينگونه خطاها )پاراگراف 11-6 )توپ سفيد در دست پشت
string head براي بازيکن بعدي.
 11 -قرار دادن چوب روي ميز
 12-خارج از نوبت ضربه زدن
 13-خيلي آرام بازي کردن
 14 -خطاي رک شيت
4-10 خطاي پخش
 خطاي پخش همانطور که در )3-4 )توضيح داده شد 2امتياز منفي در بر دارد.اگر
هم خطاي پخش و هم خطاي استاندارد اتفاق افتاد در يک ضربه خطاي پخش در
نظر گرفته ميشود.
 4-11 خطا هاي جدي
 براي قانون سه خطاي متوالي فقط خطاهاي استاندارد شمرده ميشوند بنابراين
خطاي پخش به عنوان يکي از اين سه خطا محاسبه نمي شود.
 يک امتياز بخاطر خطاي سوم از بازيکن خاطي کم مي شود و سپس 15 امتياز
منفي ديگر نيز کم مي شود و تعداد خطاهاي استاندارد متوالي اش صفر
ميگردد.تمام 15 توپ درون مثلث چيده مي شوند و خاطي طبق قوانين پخش
اوليه پخش مي کند.
 براي خطاي غير ورزشي داور جريمه را به نسبت حرکت انتخاب مي کند.
stalemate ۱2-4
 اگر mate stale اتفاق بيافتد بازيکنان دوباره لگ مي کنند تا مشخص
شود چه کسي پخش را انجام مي دهد.
black ball -5
 بازي ball black با 15 توپ رنگي و يک توپ سفيد بازي مي شود.توپهاي
رنگي تشکيل شده اند از دو گروه 7تايي و توپ مشکي بازيکن و يا تيم گروه
توپهاي خود را تمام کرده و بصورت قانوني توپ مشکي را پاکت مي کند و
برنده رک خواهد شد.ضربه ها,نيازي به اعالم ندارند.
تعاريف 1-5 
 shot Free:بعد از اينکه خطايي اتفاق بيافتد بازيکن يک ضربه آزاد هديه مي
گيرد.
در ضربه آزاد به هر توپي مي تواند ضربه بزند و ميتواند سفيد را در موقعيت که
هست ادامه دهدو ضربه ازاد را بزند و يا سفيد در دست در محوطه baulk
ادامه دهد.
:Baulk 
محوطه اي است مستطيلي شکل که توسط line baulk و 3 باند در باالي ميز
محصور گشته است. line Baulk موازي با باند باالي ميز است و فاصله ان به
اندازه 5/1 طول ميز از باند باالست. در قوانين عمومي بهتر است پشت head
string بايد در baulk خوانده شود.
:Snookered 
زماني گفته ميشود بازيکني اسنوکر است که توپ سفيد مسير مستقيمي براي
برخورد با حتي قسمت کوچکي از توپ هدف پيدا نکند.
: Ball on 
توپ هدفي که به عنوان هدف قانوني براي ضربه زننده باشد را on ball ميگويند.
تجهيزات 2-5
15 عدد توپ رنگي که به دو گروه هفت تايي با دو رنگ ساده متمايز شده اند
يا مثل توپهاي معمولي شماره دار ساده و خط دار هستند و يک توپ مشکي يا
با شماره 8.
spot Foot و line baulk بايد عالمت گذاري شوند.
 5-3 تعيين برک اول بازي
برنده لگ تعيين ميکند که چه کسي پخش اول را انجام دهد.
فرمت استاندارد برک يکي در ميان است.
black ball چيدمان 4-5
5-5 ضربه پخش
 قوانين زير در پخش لحاظ ميشوند:
 توپ سفيد در دست و در محوطه baulk
 حداقل يک توپ بايد پاکت شود و يا حداقل 2 عدد توپ رنگي center
string را رد کنند و يا پخش خطا محسوب ميشود.
 اگر توپ مشکي در زمان پخش پاکت شود. همه توپ ها دوباره چيده
ميشوند و بازيکن پخش کننده دوباره پخش ميکند. در اين حالت قوانين
)افتادن سفيد درون پاکت و يا پرت شدنش به بيرون( اهميتي ندارند.
5-6 ميز باز – انتخاب گروه توپها
 به ميزي باز گفته ميشود که گروه توپهاي بازيکنان هنوز مشخص نشده
باشد.
 ميز بعد از ضربه پخش باز است و تا زماني باز ميماند که بازيکني توپي فقط
از يک گروه را به صورت قانوني پاکت کند )نه در پخش و نه در ضربه ازاد(
 بعد از ان مشخص ميشود که کدام گروه توپها به کدام بازيکن اختصاص
دارد.
5-7 ادامه دادن بازي
 ضربه زننده تا زماني روي ميز ميماند که توپهايش را به صورت قانوني پاکت کند و يا رک
تمام شود.
 اگر نتواند به صورت قانوني توپش را پاکت کند ولي در عين حال خطايي مرتکب نشود.
حريف از موقعيت مانده روي ميز ادامه ميدهد.
5-8 سفيد در دست در BAULK
 زماني که بازيکن سفيد در دست در محوطه BAULK دارد ميتواند سفيد را هر
کجاي محوطه و با دست قرار دهد و ميتواند محل سفيد را دوباره در BAULK تغيير
دهد تا زماني که ضربه بزند.
 براي برخورد سفيد به توپ هدف نيازي نيست که سفيد قبل از برخورد به توپ هدف از
محوطه خارج شود.
5-9 توپ هاي به هم چسبيده
 اگر توپ سفيد به توپ در نوبت چسبيده باشد، ضربه زننده نبايد در راستاي توپ
چسبيده به سفيد ضربه بزند.
 اگر نوبت ضربه نوبت همان توپ چسبيده به سفيد باشد ، ميتواند فقط توپها را از هم جدا
کند در اين صورت ضربه قانوني بوده و سفيد بر خورد کرده به توپ هدف به حساب
ميايد.
5-10 بازي کردن در زماني که ماسک شده
زماني که ضربه زننده در حالت SNOOKERED باشد، قانون برخورد به باند بعد از
ضربه به توپ هدف نقض ميگردد.
5-11 قرار دادن توپها روي اسپات
 توپ هاي هدف که از ميز به بيرون پرتاب ميشوند روي STRING LONG قرار
ميگيرند.
 اگر تعدادي توپ ميبايست RESPOT شوند به ترتيب زير قرار ميگيرند:
 1 -توپ مشکي
 2-توپ هاي حريف ، اگر ميز باز است توپهاي قرمز-ابي يا تک رنگ ها
 3 -توپهاي ديگر
stalemate 12-5
اگر در نتيجه گيري پيشرفتي نميشود و stalemate اتفاق افتاد ، پخش کننده دوباره
پخش ميکند. معموال زماني اتفاق مي افتد که موقعيت بوجود امده اجازه ضربه قانوني نمي
دهد.
5-13 خطاهاي استاندارد
اگرضربه زننده خطايي مرتکب شود،بازي به حريف ميرسد،بازيکن بعدي يک
ضربه آزادبه عنوان ضربه اولش دارد.
خطاهاي زير،خطاهاي استاندارددر )بلک بال( هستند:
1.سفيد ازميز به بيرون پرتاب شود يا پاکت شود.
2.برخورداول با توپ هاي گروه خود نباشد)غيرازضربه آزاد(
3.بعدازبرخوردسفيد با توپ هدف،توپي به باند نخورد.
4.هيچ قسمتي از پا روي زمين نباشد.
5.توپ از ميز به بيرون پرتاب شود.
6.با توپ ها تماس پيداکردن.
7.خطاي توپ هاي چسبيده به باند
8.دوبارضربه زدن به سفيد ياخطاي) پوش شات(
9.ضربه زدن، زماني که توپ ها هنوز در حرکت هستند.
10.قرار دادن سفيد در جاي اشتباه)زماني که از دون )بالک( بايد بازي شود.(
11.قراردادن چوب روي ميز
12.خارج ازنوبت ضربه زدن
13.خيلي آرام بازي کردن
14.خطاي رک شيت
15.پاکت کردن توپ حريف)بدون اين که توپي از گروه خودراپاکت کنيد(
16.ضربه زدن قبل از اينکه تمام توپ هايي که بايد روي ميز برگردد.
17.ضربه پرشي )جامپ شات(
*اگر توپ سفيد ازروي هر توپي بپرد،خطاست.
*اگر توپ سفيد ازسطح ميزجدا شده ولي به توپ هدف برخورد نکندبه اين حساب گذاشته مي شود که سطح
ميز راترک نکرده است،درغيراين صورت ضربه يکسان باحالت اول فرض مي شودوخطاي جامپ گرفته مي
شود.
5-14 خطاهايي که باعث باختن رک ميشوند:
الف(توپ مشکي راباضربه غيرقانوني پاکت کند.
ب(توپ مشکي را پاکت کند ولي توپ هاي گروهش هنوز روي ميز باشند.
ج(نقض کردن قانوني به عمد)توپ درنوبت(
*سعي نکند به توپ درنوبت ضربه بزند.
د(حرکت غير ورزشي که جريمش ميتواند باخت يک رک باشد.
6 -خطاها
 اگر چند خطا در يک ضربه اتفاق بيافتد، جدي ترين آن به عنوان خطا
محسوب ميشود.
 اگرقبل از ضربه بعدي خطا اعالم نشود،اين طور فرض مي شود که خطايي
اتفاق نيافتاده است.
6-1 سفيد پاکت شود يا از ميز به بيرون پرتاب شود
در اين صورت ضربه خطاست.
6-2 برخورد اول توپ سفيد با توپ اشتباه
 در بازي هايي که توپ در نوبت توپ خاصي و يا گروه خاصي است، اگر به تووپ ديگوري
ضربه بزنيم مرتکب اين خطا شده ايم.
6-3 برخورد نکردن به باند ، بعد از تماس سفيد با توپ هدف
 اگرتوپي پاکت نشود، بعدازبرخوردسفيد به توپ هدف حتمأ يک توپ بايدبه باند برخوورد
کند،درغير اين صورت ضربه خطاست.)به قانون 8-4 مراجعه شود(
6-4 هيچ قسمتي از پا روي زمين نباشد
 اگرزماني سر چوب بازيکن به توپ سفيد برخورد ميکند،هيچ قسمتي از پايش روي زمين
نباشد،ضربه خطاست.
6-5 توپ از ميز به بيرون پرتاب شود
 اگر توپي از ميز به بيرون پرتاب شود،خطا محاسبه مي شود و به نسبت قانون آن بازي به
روي ميز بر مي گردد ويا درون پاکت مي رود.
6-6 تماس با توپ ها
 اگر توپي را لمس کنيد يا مسيرش را عوض کنيد ويا به هر نوعي آن را تکان
دهيد ، مرتکب خطا شده ايد.
 زماني که بازيکن سفيد در دست دارد و يا روي ميز است، مسئول کليه لوازم
شخصي خود ) گچ، رست، لباس، مو…( ميباشد.
 اگر خطايي صورت گيرد، خطاي استاندارد است ، ولي اگر عمدا متکب خطا
شود، خطاي حرکت غير ورزشي گرفته مي شود.
6-7 دو مرتبه به سفيد ضربه زدن hit dobble
 اگردر يک ضربه چوب بيشتر از يک مرتبه به سفيد برخورد کند،خطاست.
 اگر توپ سفيد به توپ هدف نزديک باشد،ولي نچسبيده باشد،در زمان برخورد سفيد با توپ
هدف نبايد هنوز سر چوب روي سفيد باشد،اگر اين اتفاق بيافتد،خطاست.
 اگرتوپ سفيد فاصله خيلي کمي با توپ هدف داشته باشدوبازيکن به سختي،طوري به سفيد
ضربه بزند که خيلي نازک به توپ هدف برخورد کند،مرتکب خطا نشده است حتي اگردر
لحظه برخوردسفيد به توپ هدف،تيپ هنوز روي سفيد باشد.
 ضمنأاگرسفيد در زمان شروع ضربه به توپ هدف چسبيده باشد،اگر به سمت توپ هدف ويا
قسمتي از توپ هدف ضربه زده شود قانوني است)فقط قوانين پاراگراف اول را نقض نکند.(
 سفيدباهيچ توپي چسبيده به حساب نمي آيد،مگر اينکه داور ويا حريف مشخص کنند که
چسبيده است.
push shot 8-6
 نوعي از خطاست که در آن تيپ چوب با سفيد به مدت طوالني در تماس
است که در ضربات عادي ديده نميشود.
6-9 ضربه زدن قبل از اينکه توپها از حرکت ضربه قبل ايستاده
باشند و يا هنوز در حال چرخش باشند.
 در اين صورت ضربه خطاست.
6-10 قرار دادن سفيد در جاي اشتباه
 وقتي که سفيد در دست بازيکن است ، ملزم به استفاده از محوطه پشت خط
است، نبايد سفيد را روي خط و يا بيرون محوطه بگذارد.
 اگر از داخل بودن سفيد مطمئن نبود، مي تواند از داور سوال کند.
6-11 بازي اشتباه پشت هد استرينگ
زماني که ضربه زننده، سفيددردست داردولي در محوطه )هداسترينگ(،قبل ازاينکه
سفيدبه توپ هدف برخورد کند،بايد خط)هداسترينگ(راقطع نمايد.درغير اين صورت
خطا انجام شده است.واگر عمدأهمچين کاري کند، حرکت غيرورزشي کرده وجريمه
دارد.سفيديا بايد خط را قطع کند يا به توپي که برخورد ميکند بيرون از خط ويا
روي خط باشد. در غير اين صورت خطا و سفيد در دست براي بازيکن حريف مي
باشد.
6-12 قرار دادن چوب روي ميز
 اگر ضربه زننده از چوبش براي هدف گيري استفاده کند و آن را روي ميز
قرار دهد و دستش را از چوب رها کند ، مرتکب خطا شده است.
6-13 بازي کردن خارج از نوبت
اگربازيکني به صورت غير عمد،خارج از نوبت ضربه بزند،مرتکب خطاي
استاندارد شده است وبازيکن بعدي از همان موقعيت مانده بعدازضربه ادامه مي
دهد. اگر بازيکن به صورت عمدي خارج از نوبت ضربه بزند، خطاي حرکت غير
ورزشي گرفته ميشود.
6-14 سه خطاي پي در پي
 اگر بازيکني بدون زدن ضربه قانوني مرتکب 3 خطاي متوالي
شود، در بعضي از بازي ها مثل )9 بال( يا )10 بال(بازنده رک
ميشود. اين قانون در بعضي از بازي ها مثل )8 بال(صدق نمي
کند.
 داور بايد به بازيکني که مرتکب 2 خطاي متوالي شده،زماني که
روي ميز مي آيد، قبل از اين که ضربه بزند هشدار بدهد که
مرتکب 2 خطاي پي در پي شده است،در غير اين صورت خطاي
سوم،خطاي دوم به حساب مي آيد.
6-15 خيلي ارام بازي کردن
 اگر داور احساس کند که بازيکني زمان زيادي براي ضربه زدن استفاده مي
کند،به بازيکن هشدار مي دهدکه سرعت خود را باال ببرد،)با در نظر گرفتن
همه شرايط(
 اگربازيکن بي توجهي کرد، داور از محدود کردن زمان)شات کالک(استفاده
مي کند که براي هر دو بازيکن صدق مي کند.
 اگر بازيکن در زمان مشخص ضربه نزند،مرتکب خطاي استاندارد شده است.
6-16 خطاي رک شيت
 اگر بازيکن رک شيت را از روي ميزبرداردودر جريان بازي مداخله داشته
باشد مرتکب خطا شده است.
 مثال: بازيکن رک شيت را بردارد و روي لبه باند بگذارد،توپي به آن برخورد
کند،مرتکب خطا شده است.
6-17 حرکت غير ورزشي
 معموألبراي حرکت غير ورزشي جريمه اي مثل خطا هاي جدي در نظر
گرفته ميشود ولي داور ممکن است به نسبت حرکت،جريمه اي را تشخيص
دهد.
انواع جريمه هادر حرکت غيرورزشي:
 اخطار دادن
 خطاي استاندارد)که جزئي از 3 خطاي پياپي به حساب مي آيد(
 باخت رک
 باخت مسابقه
 اخراج کردن از آن ترنمنت وندادن جايزه،کاپ وحتي امتياز مسابقه.
حرکت غير ورزشي به رفتار تعمدي گفته مي شود که به ورزش و ورزشکار بي احترامي شود
ويا روند بازي را به صورت نا جوانمردانه مختل کند،که موارد زير را شا مل مي شود:
 الف(حريف را اذيت کردن
 ب(تغيير موقعيت توپها و ميز بدون ضربه زدن به سفيد به صورت قانوني.
 ج()ميس کيو کردن(به صورت تعمدي.
 د(ادامه دادن ضربه زماني که خطا اعالم شده و يا بازي نگه داشته شده است.
 ن(تمرين کردن حين مسابقه.
 و(عالمت گذاري روي ميز.
 ه(به تأخير انداختن بازي.
 ي(استفاده کردن از تجهيزات نا مناسب.
7 قوانين بازي با ويلچر
7-1 واجد شرائط بودن بازيکن
 بازيکناني واجد شرايط اين مسابقات هستند که 80 %زمان را روي ويلچر
سپري کنند.
 در بعضي موارد نامه دکتر الزم است تا واجد شرايط بودن را توضيح دهد.
7-2 نقض و تغيير در بعضي از قوانين و خطاها
 الف(بازيکن در حين ضربه زدن بايد نشسته باشد.)حداقل يک طرف باسن روي صندلي
باشد.( جايي که باسن روي صندلي قرار ميگيرد)يا روي سيت پد(نبايد از 27 اينچ يا
5/68 سانتي متر از سطحي که ويلچر روي آن حرکت مي کند بلندتر باشد.
 ب(بازيکن در حين ضربه زدن نبايد هيچ قسمتي از پايش روي زمين باشد. بازيکن نبايد
از قسمتي از پا يا باسن به عنوان اهرم در مقابل ميز و يا ويلچر در زمان ضربه استفاده
کند.
 ج(بازيکنان اجازه دارند از وسايل کمکي مثل پل هاي مخصوص،استيشن ها و… کمک
بگيرند. بازيکنان زمان ضربه زدن نبايد کمکي بگيرند)حتي ممکن است شخص ديگر پل
را بگيرد،ولي نبايد در زدن ضربه کمک کند(.
 اگر بازيکني براي چرخيدن دور ميز نياز به کمک داشته باشد، شخصي مي تواندکمکش
کند ولي در هنگام ضربه نبايد دستش به ويلچر باشد.
 اکر بازيکني از مواردفوق تعدي کند، جريمه حرکت غير ورزشي مي شود که جرائم آن به
شدت عمل و تصميم داور به شرح زير است:
 1.بال اين هند،از هر جاي زمين
 2.باختن رک
 3.باختن بازي
7-3 ملزومات ويلچير
 زماني بازيکن در مو قعيت ايستاده بازي ميکند،نمي تواند ازويلچر ايستاده
استفاده کند.
 ويلچر بايد تميز و در شرايط خوب کار کردن باشد.
8 تعاريفي که در قوانين آمده است
8-1 قسمت هاي مختلف ميز
 براي دانستن جزييات و اندازه دقيق به قسمت مشخصات تجهيزات در قوانين WPA
مراجعه کنيد.
 پايين ميز به قسمتي که توپ ها چيده مي شوند گفته مي شودو باالي ميز به قسمتي
که سفيد را براي شروع مي گذاريم.
 پشت string head،محوطه اي است بين باند باال و . string headولي خود خط
را شامل نمي شود.
 يک سري دايموند روي خط ها قرار دارد که در عرض، ميزرا به 4 قسمت و دز طول ، به
8 قسمت تقسيم مي کند.
 نقا ط و خطوط زير ، اکر در بازي استفاده مي شوند بايد عالمت گذازي شوند:
Center spot – Head spot- Foot spot – triangle – Long string 
– Head string –

shot ضربه 2-8
 ضربه زماني آغاز مي شود که تيپ چوب به سفيد برخورد کند و حرکت رو
به جلو باشد.
 ضربه زماني تمام است که تمام توپ ها از حرکت و چرخش ايستاده باشند.
 به ضربه اي قانوني legal گفته مي شود که در حين انجام آن ، ضربه زننده
مرتکب خطا نشود.
ball pocketed شده پاکت توپ 3-8
 به توپي پاکت شده مي گو يند که درون پاکت باشد و يا توسط ريل پايين ميز جمع
شوند.
 توپي که در دهانه پاکت توسط توپ ديگر نگه داشته شده باشد ، توپ توي پاکت به
حساب مي آيد،در صورتي که با برداشتن توپ ديگر ،آن توپ به درون پاکت بيافتد.
 اگر توپي در دهانه پاکت ايستاد و تا 5 ثانيه همان جا ماند،بعد از آن اگر بيافتد به جاي
خود بر مي گردد،داور بايد مراقب باشد که در اين 5 ثانيه ضربه اي زده نشود و يا
برخوردي انجام نشود.
 توپي که به درون پاکت برودو به روي ميز برگردد،پاکت شده به حساب نمي آيد.ولي اگر
توپ سفيد به درون پاکت برود وبه توپ پاکت شده اي برخورد کند وبه روي ميز
برگردد،پاکت شده به حساب مي آيد.
 داور پاکت هاي پر شده را خالي مي کند و اين وظيفه بازيکن است که ببيند اين وظيفه
درست انجام شده است يا خير.
driven to a rail کردن برخورد باند به 4-8
 به توپي مي گويند که به باند برخورد کرده است که به آن باند نچسبيده
باشد وسپس به آن برخورد کند.
 توپي که در ابتداي ضربه به باند چسبيده باشد Frozenخوانده مي شود،
اين توپ ها تا زماني که از باند جدا نشده و دوباره به باند برخورد برخورد
نکنند، به باند برخورد شده به حساب نمي آيند.
 توپي که از ميز به بيرون پرتاب شودو يا پاکت شود به باند برخورد شده به
حساب مي آيد.
 توپي که توسط داور ويا باريکنان freozenاعالم نشود، چسبيده به باند
به حساب نمي آيد.
 اعالم فروزن بال چک شود.frozen 29 ulation reg
8-5 به خارج از ميز پرتاب شدن
 به توپي خارج از ميز گفته مي شود که به روي سطح ميز نباشد،درون پاکت
هم نرفته باشد.
 توپ هايي که به لوستر،گچ،بازيکن و … برخورد کنند و دوباره روي ميز
برگردند، به بيرون پرتاب شده به حساب نمي آيند.
 توپي که به روي باند برودو دوباره به سطح ميز برگردد ويا درون پاکت
بيافتد،خارج از ميز به حساب نمي آيد.
scratch 6-8
 زماني که توپ سفيد به درون پاکت بيافتد.
cue ball سفيد توپ 7-8
توپي که در ابتداي ضربه به آن ضربه وارد شود و معموال رنگ سفيد دارد ولي
در بعضي مواقع لوگوي شرکت سازنده و يا اسپات هايي روي آن هست.
در بازي هاي پاکت بيليارد يک توپ سقيد براي دو بازيکن استفاده مي شود.
object ball هدف توپ 8-8
 توپ هاي هدف، توپ هايي هستند که ضربه زننده به قصد فرستادن آنها به
سمت پاکت به آن ها ضربه مي زند.
 معموال داراي شماره از 1 تا آنجايي که در آن بازي نياز هست استفاده مي
شود.
 رنگ ها و عاليم روي آن ها در قسمت equipment WPA
specificationsآمده است.
set 9-8
 در بعضي مسابقات ،مسابقه به قسمت هايي تقسيم مي شود که به آن ها set گفته مي
شود.
 تعداد مشخصي از set برنده،بازي را مشخص مي کند وتعدادي مشخص رک و يا امتياز
الزم است که برنده هر set شود.
rack رک 10-8
 رک وسيله ايست که براي چيد مان توپ ها در شروع بازي از آن استفاده مي شود. رک
به قسمتي از يک مسابقه در بعضي از رشته ها گفته مي شود که مثال در 9 بال هر يک
رک يک امتياز است.
break پخش 11-8
 ضربه پخش ضربه ابتدايي هر رک يا مسابقه است ، که توپ هاي هدف در رک
چيده مي شوند و از پشت string head براي پخش کردن آن ها استفاده مي
شود.
inning نوبت 12-8
 نوبت بازيکن روي ميز را Inningمي گويند و از زماني شروع مي شود که ضربه
زدن براي بازيکن قانوني باشد و تا زماني ادامه پيدا ميکند که ديگر از نظر قانوني
اجازه ضربه زدن ندارد.
 در بعضي شرايط بازيکن اين انتخاب را دارد که خودس روي ميز بيايد ويا حريفش
دوباره ضربه بزند)مثال بعد از ضربه out-push در 9 بال بازيکني که نوبتش
هست را ضر به زننده گويند.)
position of balls توپها موقعييت 13-8
 موقعيت يک توپ دقيقا نقطه ايست که از مرکز توپ به صورت عمودي به
سطح ميز ميرسد.
 وقتي گفته مي شود توپي روي خط يا نقطه اي قرار بگيرد، يعني مرکز آن
دقيقا روي خط يا نقطه باشد.
respotting balls 14-8
 در بغضي بازي ها ، نياز است که توپ هدف در يک رک دوباره روي ميز قرار
بگيرد، وقتي روي ميز قرار گرفت،مي گويند spot-reشده است.) 1-4
balls spottingمشاهده شود(
restoring a position 15-8
 اگر مزاحمتي براي محل توپ ها ايجاد شود،قوانين موقعيت توپ ها را به
حالت قبل بر مي گرداند.
 داور آن ها را تا جايي که امکان دارد به موقعيت اصليشان نزديک مي کند.
jump shot پرشي ضربه 16-8
 ضربه پرشي به ضربه اي گفته مي شود که هدف آن پراندن سفيد از روي
توپ مزاحم و يا لبه باند است.
 قانوني بودن ضربه جامپ از آنجا مشخص مي شود که چگونه انجام مي شود
و هدف بازيکن از زدن آن ضربه چيست.
 معموال ضربه جامپ به اين شکل زده مي شود که ،ضربه زننده پشت دست
را باال مي آورد و سفيد را به سمت ميز روانه مي کند ، که به اين وسيله
سفيد دوباره به هواپرتاب مي شود.
safety shot ايمني ضربه 17-8
 به ضربه اي گفته ميشودکه درنوعي از بازي انجام شود که نياز به اعالم دارد
و بايد حريف و داور را از ضربه safety قبل از ضربه ، آگاه کرد.
 بعد از ضربه safety بازي به حريف مي رسد.
8-18 ميس کيو يا ليز خوردن چوب
 cue Miss زماني اتفاق مي افتد که تيپ روي چوب ليزمي خورد،ممکن است دليلش
برخورد غير عادي و يا نداشتن گچ کافي روي تيپ باشد.
 معموال با يک صداي تيز و غير نرمال ،و از بين رفتن رنگ قسمتي از تيپ همراه است.در
بعضي از موارد اين اتفاق با کشيده شدن کنار چوب روي سفيد همراه است، تا زماني که
کامال از اين اتفاق مطمئن نيستيم ، ناديده مي گيريم.
 زماني که با چوب ، مثل بيل به زير سفيد مي زنيم و چوب همزمان به سفيد و پارچه
برخورد مي کند ، به اين قصد که سفيد را ازسطح ميز بلند کنيم ، مرتکب خطاي
Misscueشده ايم. اين خطا ي عمدي حرکت غير ورزشي محسوب مي شود.
10 ball بال تن 9
 بازي تن بال يک بازي اعالمي است که توسط 10 توپ شماره دار )از 1 تا
10) و توپ سفيد با زي مي شود.
 ترتيب زدن توپ ها به شکلي است که سفيد هميشه اولين برخورد را با
کوچکترين شماره ي روي ميز را بايد داشته باشدتا بتوان يک برخورد قانوني
را ايجاد نمود.
 اگر توپ 10 در زمان پخش به صورت قانوني پاکت شود، بايد دوباره روي
اسپات قرار گيرد و پخش کننده ادامه مي دهد.
 در هر ضربه نمي توان بيشتر از يک ضربه را اعالم نمود به استثنا ي ضربه
ي پخش که نمي توان توپي را اعالم نمود. )9-5 را مشاهده کنيد(
determining the break پخش ضربه تعيين 1-9
 بازيکني که برنده رک مي شود، تعيين مي کند که چه کسي پخش اول را
انجام دهد.)1-2 مشاهده شود(
 استاندارد آن است که يکي در ميان پخش انجام شود.
)کنيد مشاهده راsubsequent break shot regulation .16( 
9-2 چيدمان توپها در تن بال
 توپ هاي شماره دار به صورت کامال فشرده به صورت مثلثي چيده مي شوند به صورتي
که توپ 1 در راس مثلث و توپ 10 در وسط آن وبقيه توپ ها به صورت کامال تصادفي
. )کنيد مشاهدهracking /tapping of ball regulation 4( گيرند مي قرار
legal break shot قانوني برک 3-9
قوانين زير بايد در پخش رعايت شوند:
الف(توپ سفيد بايد پشت string headباشد.
ب(اگر توپي پاکت نشود، حد اقل 4 توپ شماره دار بايد به باند برخورد
کنند،در غير اين صورت خطا انجام شده است.) open/18 regulation
requiements breakمشاهده شود(
push out رک دوم ضربه 4-9
 اگر در هنگام پخش خطايي اتفاق نيافتد،ضربه زننده ممکن است بخواهد از ضربه
out pushاستفاده کند.
 براي زدن اين ضربه،بايد داور را از مقصود خود مطلع کند.و) قوانين 6-2 / rail no
first ball wrong/ contact afterدر نظر گرفته نمي شود.
 اگر در ضربه out pushخطايي رخ ندهد،بازيکن بعدي تعيين ميکند که چه کسي
ضربه را بزند.
 اگر در ضربه out pushتوپ 10 پاکت شود،دوباره روي اسپات قرار مي گيرد و
خطايي رخ نداده است.
9-5 اعالم کردن ضربه و پاکت کردن توپها
 وقتي که ضربه زننده سعي دارد توپي را پاکت کند)غير از ضربه پخش(بايد
توپ و پاکت را اعالم کند.البته در صورتي که مشخص نباشد.
 جزييات ضربه مثل تعداد باند و ترتيب برخورد توپ ها مهم نيست.
 اگر در ضربه احتمال گيج شدن داور ويا حريف است بايد حتما توپ و پاکت
مورد نظر اعالم شود.
 اگر داور يا حريف از ضربه مطمئن نيستند مي توانند بپرسند.
safety shot ايمني ضربه 6-9
 ضربه زننده ممکن است بعد از ضربه پخش ،هر جا اعالم safetyکند،در اين حالت
سفيد بايد به توپ در نوبت برخورد کندو بدون اينکه پاکت شود نوبتش تمام است.حتي
اگر توپي در حالت safety پاکت شود، نوبتش تمام است و حريف تصميم مي گيرد که
چه کسي ادامه دهد.
9-7 توپي به اشتباه پاکت شود
 اگر بازيکني توپي را که اعالم کرده نتواند در پاکت مورد نظر پاکت کندو هر توپي داخل
پاکت ديگري برود،نوبت خود را از دست مي دهد و حريف تصميم ميگيرد که چه کسي
از موقعيت با قيمانده ادامه دهد.
9-8 ادامه دادن بازي
 اگر بازيکن توپ اعالم شده را با ضربه به کوچکترين توپ روي ميز پاکت
کند،هر توپ ديگري پاکت شود )به جز توپ 10) پاکت شده محسوب مي
شودو با زيکن ادامه ميدهد.
 اگر بازيکن توپ 10 را به صورت قانوني و با اعالم پاکت کند،قبل از اين که
توپ 10 آخرين توپ روي ميز باشد،توپ 10 روي اسپات قرار مي گيردو
ضربه زننده ادامه مي دهد.
9-9 قرار دادن توپها روي اسپات
 اگرتوپ 10 در جريان بازي پاکت شودو يا در خطا پاکت شود و يا در هنگام
پوش اوت پاکت شود و يا از ميز به بيرون پرتاب شود ، دوباره روي اسپات
قرار مي گيرد.
 هيچ توپ ديگري دوباره روي اسپات قرار نمي گيرد.
9-10 خطاهاي استاندارد
اگر بازيکن ضربه زننده مرتکب خطاي استاندارد شود، بازي به حريفش مي رسد،توپ سفيد
در دست وحريف از هر جاي سطح ميز مي تواند استفاده کند.
 1.سفيد پاکت شود ويا از ميز به بيرون پرتاب شود.
 2.برخورد اول سفيد با کوچکترين توپ روي ميز نباشد.
 3.بعد از برخورد سفيد با توپ هدف،توپي به باند برخورد نکند.
 4.هيچ قسمتي از پا روي زمين نباشد.
 5.توپ از ميز به بيرون پرتاب شود.
 6.با توپ ها تماس پيدا کردن.
 7.خطاي توپ هاي چسبيده به باند.
 8.دوباره ضربه زدن به سقيد يا خطاي out push
 9.ضربه زدن ، زماني که توپ ها هنوز در حرکت هستند.
 10.قرار دادن سفيد در جاي اشتباه.
 11.قرار دادن چوب روي ميز.
 12.خارج از نوبت ضربه زدن.
 13.خيلي آرام بازي کردن.
 14.خطاي رک شيت.
9-11 خطاهاي جدي
 3 خطاي متوالي باعث باخت رک مي شود.
 جريمه حرکات ورزشي را طبق تصميم داور اعالم ميشود.
stalemate 12-9
 اگر اين حالت پيش آمد، بازيکني که پخش کرده دوباره پخش مي کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *